King Carl XVI Gustaf’s Christmas Speech is broadcasted on Swedish Radio and Sveriges Television (SVT) on Tuesday, 25 December at 1.00 pm (local time).

King Carl XVI Gustaf. Photo: Sara Friberg, Kungl. Hovstaterna

The King gave his first speech as Crown Prince on the radio in 1972.

His Christmas Speech has become an annual tradition on Sveriges Radio since his accession in 1973.

The Christmas Speech was first broadcasted on Sveriges Television in 2007 in Swedish.

Transcript (Swedish)

(Det talade ordet gäller)

Kära svenskar, hemma och utomlands, alla i Sverige!

Julen i vårt land kan se ut på många olika sätt.

Många firar med familj och vänner, och samlas kring de traditioner som knyter oss samman över generationsgränserna.

En del är ensamma, av eget val eller av annan orsak. Och andra firar inte jul, men gläds kanske ändå åt den särskilda stämning som präglar julhelgerna.

Oavsett hur Din jul ser ut, hoppas jag att dessa dagar ger Dig tillfälle till reflektion och eftertanke, nu när året går mot sitt slut och ett nytt snart ska ta sin början.

När jag själv ser tillbaka på året som gått tänker jag framför allt på alla de människor jag mött, runtom i vårt land, som på olika sätt valt att ta ansvar. Antingen i vardagen eller i extraordinära lägen.

Personer som har gjort skillnad, när de har visat mod, omtanke och handlingskraft.

Jag tänker till exempel på alla dem som engagerar sig för att ge barn och unga tillgång till en god utbildning och en positiv gemenskap.

Jag tänker på alla dem som arbetar för en hållbar utveckling, där vi tar bättre vara på jordens begränsade resurser.

Och jag tänker givetvis också på alla dem som ställer upp i olika krislägen – som vid de svåra skogsbränderna i somras.

Räddningspersonal, försvarsmaktens anställda, hemvärnspersonal och frivilliga: Det var många i vårt land som gjorde stora uppoffringar för att bekämpa bränderna och minimera dess skadeverkningar.

Till skillnad från i andra länder krävdes, tack och lov, inga människoliv. Men för dem som berördes blev skadorna ändå kännbara, när generationers skogsbruk gick om intet.

När det mest akuta släckningsarbetet var avklarat fick jag själv möjlighet att besöka ett av de drabbade områdena, i Ragunda kommun i Jämtland. Kronprinsessparet och Prinsparet gjorde liknande besök i Hälsingland och Dalarna.

Det var enastående insatser som anställda och frivilliga genomförde tillsammans under dessa heta sommarveckor.

Till alla Er som bidrog vill jag därför uttrycka min djupt kända respekt och tacksamhet: Tack, för att Ni valde att ta ansvar.

2018 har varit ett märkesår, med flera viktiga minnesdagar.

Det är 100 år sedan kanonerna tystnade på första världskrigets slagfält. Ett krig som kostade många miljoner människoliv. Och som tyvärr inte blev det sista krig som skulle utspela sig.

I år är det också 100 år sedan Sveriges riksdag genom en principöverenskommelse tog det första avgörande steget mot allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Något som lade grunden till den moderna svenska demokratin.

Årets riksdagsval var det 29:e i ordningen sedan denna viktiga reform genomfördes fullt ut. Processen för att bilda en ny regering har pågått under hela hösten. Kanske kan vi bli lite otåliga. Men så fungerar vår demokrati: Viktiga frågor måste få ta sin tid.

Och trots att det finns skillnader i åsikter och inriktningar vill jag understryka hur mycket som trots allt förenar oss alla i Sverige. Det finns en grundläggande sammanhållning, som visas inte minst när svåra prövningar inträder.

Under 2018 har vi även uppmärksammat att det är två hundra år sedan min anfader, Jean Baptiste Bernadotte, blev kung Karl XIV Johan.

För lite mer än en vecka sedan firade vi att Karl Johans ryttarstaty nu fått sin nya placering här ute på Slottsbacken.

Där blickar han nu ut över det nyrenoverade Nationalmuseum – som jag hade möjligheten att besöka tillsammans med Kronprinsessan och Prinsessan Estelle inför den högtidliga återinvigningen i november.

Tidigare i höst besökte Drottningen och jag tillsammans med Kronprinsessparet staden Pau i Frankrike. Det var där min anfader föddes år 1763.

Och där fick Kronprinsessan ta emot en magnoliaplanta; en stickling från ett träd som kung Oscar II planterade vid sitt besök i Pau år 1899.

Den överräcktes till Kronprinsessan som gåva till Prinsessan Estelle. Till våren ska den planteras på Haga slott. Där ska den förhoppningsvis slå rot och så småningom blomma, som en symbol för historiens förbund med framtiden.

Ja, vi är alla en del av något som är större än oss själva. Det har vi påmints om många gånger under det gångna året.

Det kan vara en plats. En historia. Eller ett uppdrag. Vi är alla länkar i en kedja. Och vi har alla ett ansvar gentemot dem som kommer efter oss.

Det gäller inte minst dem av oss, som representerar olika institutioner av central betydelse för vårt land. Sådana som funnits långt innan oss och som ska finnas kvar långt efter att vi är borta.

På oss vilar ett särskilt ansvar att se bortom oss själva. Att agera på ett sätt som hedrar det förtroende vi fått – och som ju, faktiskt, bara är till låns.

Varje år deltar min familj och jag i Nobelfestligheterna. Så även i år. Enligt Alfred Nobels testamente ska Nobelprisen delas ut till de personer som under året “gjort mänskligheten den största nytta”.

Och så är det verkligen: Årets pristagare har alla, på olika sätt, bidragit till att göra vår värld något litet bättre.

Ja, de har till och med räddat människoliv. Alla dessa framsteg, tycker jag, är en god anledning att känna hopp om framtiden!

För bara ett par dagar sedan firade vi Drottningens 75-årsdag. Genom åren har Drottningen arbetat envist och målmedvetet för att förbättra villkoren för utsatta barn och unga, men också för människor med demenssjukdom.

Och det kändes både viktigt och positivt att kunna uppmärksamma dessa insatser i samband med Drottningens födelsedag.

Under året har vi också välkomnat ett nytt barnbarn, lilla prinsessan Adrienne. Det gjorde oss mycket lyckliga!

Nu ser jag fram emot att få tillbringa ytterligare några dagar av trevlig samvaro tillsammans med hela min familj.

Jag vill avsluta denna julhälsning från Kungliga slottet i Stockholm med att önska Er en fortsatt god jul – och ett gott nytt år 2019.

English Translation

Dear Swedes, at home and abroad, all in Sweden!

Christmas in our country can look like many different things.

Many celebrate with family and friends and gather around the traditions that bind us together across generational boundaries.

Some are alone, for their own choice or for some other reason. And others do not celebrate Christmas, but may still rejoice in the special atmosphere that characterizes the Christmas holidays.

Regardless of what your Christmas looks like, I hope that these days give you an opportunity for reflection and reflection, now that the year is coming to an end and a new one will soon begin.

When I myself look back on the past year, I think above all of all the people I have met, around our country, who in different ways have chosen to take responsibility. Either in everyday life or in extraordinary situations.

People who have made a difference, when they have shown courage, consideration and drive.

I am thinking, for example, of all those who are committed to giving children and young people access to a good education and a positive community.

I am thinking of all those who work for sustainable development, where we make better use of the earth’s limited resources.

And of course, I also think of all those who line up in different crisis situations – as in the severe forest fires this summer.

Rescue workers, Armed Forces employees, Home Guard personnel and volunteers: There were many in our country who made great sacrifices to fight the fires and minimize their harmful effects.

Unlike in other countries, thankfully, no human lives were required. But for those affected, the damage was still felt, when generations of forestry went nowhere.

When the most urgent firefighting work was completed, I myself had the opportunity to visit one of the affected areas, in Ragunda municipality in Jämtland. The Crown Princess Couple and the Prince couple made similar visits to Hälsingland and Dalarna.

It was an outstanding effort that employees and volunteers carried out together during these hot summer weeks.

To all of you who contributed, I would therefore like to express my deepest known respect and gratitude: Thank you for choosing to take responsibility.

2018 has been a landmark year, with several important memorial days.

It is 100 years since the cannons fell silent on the battlefields of the First World War. A war that cost many millions of lives. And which unfortunately did not become the last war that would take place.

This year it is also 100 years since the Swedish Parliament through an agreement in principle took the first decisive step towards universal and equal suffrage for men and women. Something that laid the foundation for modern Swedish democracy.

This year’s parliamentary election was the 29th in a row since this important reform was fully implemented. The process of forming a new government has been ongoing throughout the autumn. Maybe we can get a little impatient. But this is how our democracy works: Important issues must take their time.

And despite the fact that there are differences in opinions and orientations, I want to emphasize how much that, after all, unites us all in Sweden. There is a basic cohesion, which is shown not least when difficult trials occur.

In 2018, we have also noticed that it is two hundred years since my ancestor, Jean Baptiste Bernadotte, became King Karl XIV Johan.

A little more than a week ago, we celebrated that Karl Johan’s equestrian statue has now been relocated here on Slottsbacken.

There he now looks out over the newly renovated National Museum – which I had the opportunity to visit together with the Crown Princess and Princess Estelle before the solemn inauguration in October.

Earlier this autumn, the Queen and I visited the city of Pau in France with the Crown Princess Couple. That’s where my ancestor was born in 1763.

And there the Crown Princess received a magnolia plant; a cutting from a tree planted by King Oscar II during his visit to Pau in 1899.

It was presented to the Crown Princess as a gift to Princess Estelle. In the spring, it will be planted at Haga Castle. There it will hopefully take root and eventually blossom, as a symbol of history’s alliance with the future.

Yes, we are all part of something bigger than ourselves. We have been reminded of this many times during the past year.

It can be a place. A story. Or an assignment. We are all links in a chain. And we all have a responsibility to those who come after us.

This applies not least to those of us who represent various institutions of central importance to our country. Those who have existed long before us and who will remain long after we are gone.

We have a special responsibility to look beyond ourselves. To act in a way that honours the trust we have received – and which, in fact, is only on loan.

Every year my family and I participate in the Nobel festivities. So again this year. According to Alfred Nobel’s will, the Nobel Prize will be awarded to the people who “made humanity the greatest benefit during the year”.

And so it really is: This year’s winners have all, in different ways, contributed to making our world a little better.

Yes, they have even saved lives. All these advances, I think, are a good reason to feel hope for the future!

Just a couple of days ago, we celebrated the Queen’s 75th birthday. Over the years, the Queen has worked stubbornly and purposefully to improve conditions for vulnerable children and young people, but also for people with dementia.

And it felt both important and positive to be able to pay attention to these efforts in connection with the Queen’s birthday.

During the year we also welcomed a new granddaughter, little princess Adrienne. It made us very happy!

Now I look forward to spending a few more days of pleasant company with my whole family.

I want to end this Christmas greeting from the Royal Palace in Stockholm by wishing you a continued Merry Christmas – and a Happy New Year 2019.

Fun Fact

‘God Jul’ means ‘Merry Christmas’ in Swedish.


Discover more from Right Royal Roundup

Subscribe to get the latest posts to your email.

Your comments are welcome. (Please note no offensive, abusive language and no spam. Those ones will be deleted.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.