Grand Duke Henri of Luxembourg gave his traditional Christmas Speech on Christmas Eve, 24 December 2018.

Photo: Sophie Margue, Cour grand-ducale

This year’s speech began in Luxembourgish, then switched to French, as Grand Duke Henri thanked foreigners for their contribution.

Transcript (Luxembourgish and French)

Léif Matbierger,

Virun e puer Wochen ass sech zu Lëtzebuerg, zu Paräis, wéi an aneren Haaptstied vun Europa, mat Dignitéit un den 100. Joresdag vum Enn vum 1. Weltkrich erënnert ginn.

Den 11. November 1918 ass e ganz markanten Dag, jo eng Zäsur an der Geschicht vun eisem Kontinent. No méi wéi 4 Joer schrecklechem Krich, dee bal 20 Millioune Mënschen d’Liewe kascht huet, koum endlech de Moment vum Waffestëllstand.

Mee d’Welt war changéiert. Den europäesche „Leadership“ war fir ëmmer a Fro gestallt. An de Kampf fir de Fridden ze erhalen ass leider séier verluer gaangen: jo zwanzeg Joer duerno huet en anere Weltkrich ugefaangen.

An dach ass d‘Enn vum éischte Weltkrich bis haut vu grousser Bedeitung, well et den Ufank vun enger neier Ära agelaut huet. Ech schwätze vun der Zesummenaarbecht tëscht de Staaten an den Natiounen.

En neie System huet missen agefouert ginn:

mat Regelen, déi all Natiounen, ob grouss oder kleng, am selwechte Mooss respektéiere mussen

an och mat internationalen Organisatiounen, wou d’Staaten zesummeschaffen.

D’“Société des Nations“, de Virreider vun der UNO, gouf dunn gegrënnt. D’Krisenzäit an den Nationalismus an den 30er Joren hunn deem System awer net erlaabt, sech z‘entwéckelen. Eréischt nom 2. Weltkrich huet déi international Kooperatioun konstant u Bedeitung gewonnen.
An der Welt vun haut ass de Multilateralismus, dat heescht d’Zesummeschaffen an d’Gläichberechtegung tëscht de Staaten, méi wichteg ewéi jee. E muss iwwerall do gräifen, wou dat bilateralt u seng Grenze stéisst:

fir den internationalen Handel gerecht z’organiséieren,
fir de Klimawandel an de Grëff ze kréien,
fir d‘Erausfuerderunge vun der Migratioun global ze léisen
a fir vu Konflikter z’évitéieren.

Eis lëtzebuerger Diplomatie setzt sech zanter Jorzéngten an fir de Respekt vum internationale Recht, an d’Verdéiwung vun der multilateraler Kooperatioun. Si kritt och ganz vill Luef dofir.
Ech konnt dat nach op der COP24 zu Katowice perséinlech erliewen. Loosse mer un deenen Instrumenter an Institutioune festhalen, déi eis zur Verfügung stinn. Si hunn hir Preuve gemaach a Resultater geliwwert, och wann hir Aarbechtsweis sech den Entwécklunge muss upasssen.
An enger Zäit déi dacks vun nationalem Egoïsmus geprägt gëtt, mussen all déi international Akteuren sech hirer Responsabilitéit bewosst sinn. Mir hunn nëmmen eng Welt, mat Erausfuerderungen, déi eis Alleguerten Eppes uginn.

Léif Matbierger,
D’Resultat vun de Wale vun dësem Hierscht erlaabt der bestoender Koalitioun, eng weider Legislaturperiod virunzeschaffen, an ech wëll eiser Regierung eng glécklech Hand an der Ausübung vun hire wichtegen an noblen Aufgabe wënschen.
Grad wéi an eise Nopeschlänner kënnt et och an eiser politescher Landschaft zu Changementer. Méi Parteie fannen Uklang bei de Wieler, déi sech manner gebonne fille wéi fréier. Spezifesch Uleies oder Theme kréie méi eng grouss Resonanz.
Ech stellen awer mat Zefriddenheet fest, datt dee partei-iwwergräifende Konsens iwwer dat Wesentlecht net a Fro gestallt gëtt.
D’Ausgrenzung oder simplistesch Slogan’en hu kaum Uklang fonnt. Mir sollen houfreg sinn op d’Diversitéit an den Zesummenhalt an eiser Gesellschaft.

A cet endroit, je voudrais remercier les non-Luxembourgeois qui résident ou qui travaillent dans notre pays pour leur contribution précieuse à notre société. La cohésion économique mais aussi la cohésion sociale de notre pays sont des atouts qu’il nous appartient de défendre à tout prix. Ils sont au cœur de notre projet et de notre réussite. C’est notre bien commun à tous.

Haut op dësem Chrëschtowend wëll ech meng Unerkennung awer net nëmmen op de politesche Plang begrenzen.

E groussen, déiwe Merci geet och un déi vill Memberen aus eiser Gesellschaft, déi sech, sief et heiheem, sief et a Krisenzonen, an den Déngscht stelle vun deene Mënschen, déi an der Nout sinn.

Solidaritéit a sozialt Engagement sinn dacks deen eenzege Liichtbléck dee bleift, wann d’Politik un hier Grenze kënnt.

Et geet net duer, Leed z‘erkennen, et soll een de Courage hunn, mat unzepake fir d’Welt ze verbesseren.

Déi Hëllef kann op ville Pläng geschéien, an och d‘Grande-Duchesse engagéiert sech mat vill Häerz an Iwwerzeegung fir Eppes ze beweegen, notamment am Kampf géint all Form vu sexueller Gewalt, besonneg a Géigenden, déi ënner Krich a Konflikter leiden. Ech sti voll a ganz hannert dëser Initiative vun der Grande-Duchesse. Vill Anerer, dorënner 3 Friddens-Nobel-Lauréaten, wäerte sech och uschléissen, an dat bei Geleeënheet vum engem internationale Forum am Fréijoer d’nächst Joer hei zu Lëtzebuerg.

Léif Leit alleguer,

Vill vun eis däerfen d’Chrëschtzäit mat hirer Famill an de Frënn feieren. Ech denken awer och un déi Krank oder déi, déi eleng sinn… Firwat hinnen net einfach op dësem Chrëschtdag e gutt Wuert oder e bëssen Zäit schenken?

An deem Geescht an zesumme mat der Grande-Duchesse, dem Grand-Duc Jean, dem Prënz Guillaume, der Prinzessin Stéphanie an all eise Kanner, wënschen ech Iech vu ganzem Häerzen schéi Chrëschtdeeg an elo schon all Guddes fir e glécklecht neit Joer.

English Translation

Dear fellow citizens,

A few weeks ago, in Luxembourg, in Paris, as in other major cities of Europe, dignity was reminded of the 100th anniversary of the end of World War I.

On November 11, 1918, a very distinctive day, a saddle in the history of our continent. After more than 4 years of horrific war, which cost nearly 20 million people, the moment of the ceasefire finally came.

But the world had changed. The European leadership was always in question. And the fight for peace is, unfortunately, quickly lost: after another twenty-five years, another world war began.

And that is the first World War to date, because of the beginning of a new era. I am talking about cooperation between states and nations.

A new system had to be introduced:

  • with rules that must respect all nations, whether large or small, in the same way
  • and also with international organizations where the collaboration works.

The “Société des Nations”, the forerunner of the UN, was founded. But the crisis in nationalism and the 30s did not allow this system to develop. Only after World War II did the international co-operation ever win your favour.

In the world today, multilateralism, which is co-operation and equality between states, is more important than ever. E must take everywhere

  • where that bilateral to its limits:
  • organize international trade law,
  • to get climate change under control,
  • To resolve global migration challenges
  • and to avoid conflicts.

Our Luxembourg diplomacy has been for centuries and for the respect of international law, and for the enhancement of multilateral cooperation. She also gets a lot of luggage.

I could personally live on that at COP24 in Katowice. Let us stick to those instruments and institutions that are available to us. They have done their preliminary work and delivered results, even if their work needs to fit the developments.

In a time often expressed by national egoism, all international actors must be aware of their responsibility. We have only one world, with challenges, that indicate our All Eppes.

Dear fellow citizens,
The outcome of the elections of this autumn allows for the ongoing coalition, to create a further legislature period, and I wish our government a happy hand in the development of their important and noble tasks.

As in our neighbouring countries, there are also changes in our political landscape. More parties find clarity among the voters, who feel less well-felt than before. Specific teachings or themes are more resonant.

However, I am pleased to note that the party-overriding consensus is not being questioned over the essentials.

The boundaries or simplistic slogan have hardly been found. We must be proud of the diversity and cohesion of our society.

In the end, you will be remunerated by a non-European resident or trainee who will not pay you a contribution to any business. The cohesion of the economic corn of social cohesion of the notable pays is the result of a nous appartment of the company. If so, you can find the neat project and the noteworthy review. It’s the best place to relax.

Today, on this Christmas, I do not just want to limit my recognition to the political plan.

A big, deep thank you also to the many members of our society who, both at home, are in crisis, and in the service of the people who are in the emergency.

Solidarity and social commitment are often the only light that stays on when politics reach their limits.

There is no need to worry about it, you should have the courage to deal with things better.

This help can be done on many levels, and the Grand Duchess also engages with many heartfelt convictions to move people, notably in the fight against any form of sexual violence, particularly in matters that lead to war and conflict. I am fully aware of this initiative of the Grand Duchess. Many others, including 3 Nobel Peace Nobles, will also join in, and in the event of an international forum in the spring of next year here in Luxembourg.

Dear people,

Many of us celebrate the holidays with their family and friends. But I also think about the sick or those who are alone… Why not just give them a good word or a little time on this Christmas?
In that spirit and together with the Grand Duchess, and prince, Grand Duc Jean.

At this stage, no video is available.


Discover more from Right Royal Roundup

Subscribe to get the latest posts to your email.

Your comments are welcome. (Please note no offensive, abusive language and no spam. Those ones will be deleted.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.