King Willem-Alexander of the Netherlands gives this year’s Christmas speech in the vestibule of Huis ten Bosch Palace.

king willem-alexander christmas speech 2019
King Willem-Alexander’s Christmas speech was recorded in the Vestibule of Huis ten Bosch Palace, The Hague. Photo: © RVD, Arenda Oomen

The message is usually pre-recorded a few days earlier and broadcasted on Dutch television and radio stations (NOS on NPO1 and on Radio 1) on 25 December 2018 at 1.00 pm (local time).

For those outside the Netherlands, the Christmas Speech will be also live on the Dutch Royal Family’s Facebook page.

NPO1 will screen a repeat of the King’s Speech again at 6:05 pm.

Photo: © RVD, Arenda Oomen

Transcript (Dutch)

Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar wie aan mensen vraagt waarom ze zich verbonden voelen met Nederland, krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden.

Onze Nederlandse taal, onze democratie,

de gelijkheid van iedereen, ongeacht geslacht of seksuele gerichtheid,

samen stand houden tegen het water,

de feestdagen die we samen vieren,

de gezelligheid…

En er is vooral één woord dat telkens weer terugkomt: vrijheid. Vrijheid is de vlam die in alle Nederlandse harten brandt. Dat klinkt poëtisch, maar het doet wel recht aan wat ik om me heen zie.

Het valt me op hoe intens die vrijheid wordt beleefd. Nu we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, ontmoet ik veel mensen die me vertellen wat dat begrip voor hen betekent.

Verzetsmensen van in de negentig die er in de oorlog voor hebben gevochten. Zij hebben er alles voor op het spel gezet. Hun leven is erdoor getekend.

Maar ook jonge mensen. Zij zijn blij in een vrij land te wonen.

Vrijheid is nooit gratis. Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is.

Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen.

Vrijheid betekent ook onherroepelijk: keuzes maken. In ons eigen leven en samen. Dat is moeilijk, maar we doen wél ons best. Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben.

Een beetje afstand helpt om de dingen in perspectief te zien. Veel landgenoten die in het buitenland wonen, ontdekken met terugwerkende kracht hoe goed ons land is georganiseerd. Nederland is nog altijd een van de meest succesvolle landen van de wereld. Achter dat succes staan mensen zoals U en jij. Miljoenen professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken.

Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers.

Ambtenaren en rechters.

Boeren, bouwers en biologen.

Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, Nederlanders hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht. Het draagt niet alleen bij aan een land dat goed presteert, maar ook aan een land waarin mensen gemiddeld genomen gelukkig zijn.

En toch…

In deze dagen van het jaar, nu het Kerstfeest wat rust brengt in de hectiek van het dagelijks leven, kunnen ook de twijfels naar boven komen. ‘Doe ik het wel goed?’ ‘Maak ik de juiste keuzes?’ ‘Ben ik wel echt gelukkig?’

Dat streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden.

Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven.

In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen.

Maar niemand is perfect.

Gelukkig maar.

Dit zeg ik ook tegen jonge mensen. Trek het je niet teveel aan als het eens tegenzit. Geef jezelf wat ruimte. Het is okee.

Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk uit de hemel.

Als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, dan geeft bijna iedereen hetzelfde antwoord: de mensen om me heen. Familie en vrienden, maar ook mensen die je misschien nauwelijks kent en die gewoon aardig tegen je zijn.

Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: ‘het is goed’.

Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. Niet alleen deze Kerst, maar ook daarna.

Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.

Photo: © RVD, Arenda Oomen

English Translation

The Dutch can differ enormously from each other. But who asks people why they feel connected to the Netherlands, often gets the same answers spontaneously.

Our Dutch language, our democracy,

the equality of everyone, regardless of gender or sexual orientation,

hold out together against the water,

the holidays that we celebrate together,

the coziness …

And there is one word that comes back time and again: freedom. Freedom is the flame that burns in all Dutch hearts. That sounds poetic, but it does justice to what I see around me.

I notice how intensely that freedom is experienced. Now that we are considering 75 years of freedom, I meet many people who tell me what that understanding means to them.

Resistance fighters in their nineties who fought for it in the war. They have put everything at stake. Their life is marked by it.

But also young people. They are happy to live in a free country.

Freedom is never free. She always demands something from us: trust in each other, reasonableness, the willingness to give each other space. Everyone who delves into what freedom is, understands why tolerance is so important. If we start threatening people with a different opinion, we undermine exactly what we hold dear.

To be free, we must allow the transverse thinking. In ourselves and with others.

Freedom also means irrevocable: making choices. In our own life and together. That is difficult, but we do our best. No matter how sharp the contradictions are, it is always possible to find solutions. We will also need that skill in talking to each other and sometimes arranging something in the coming period.

A little distance helps to see things in perspective. Many compatriots who live abroad discover with retroactive effect how well our country is organized. The Netherlands is still one of the most successful countries in the world. Behind that success are people like you and you. Millions of professionals and volunteers who make the best of it together in difficult circumstances.

Teachers, police officers, doctors and nurses.

Officials and judges.

Farmers, builders and biologists.

Even though the emotions can sometimes run high, the Dutch still have the feeling that they belong together. That is our great strength. It not only contributes to a country that performs well, but also to a country where people are on average happy.

And yet…

In these days of the year, now that Christmas brings some peace to the hectic pace of everyday life, doubts can also arise. “Am I doing well?” “Do I make the right choices?” “Am I really happy?”

That pursuit of happiness is beautiful, but it should not become an obsession.

Grief may also be there. Doubts and feelings of loneliness may also be there. Failures and setbacks are also part of life.

In the pursuit of happiness and success, we can sometimes pass by ourselves. As free people, we want to get the best out of life, and blame ourselves if that doesn’t work. We mirror ourselves to others, set the bar high and like to present a perfect version of ourselves to the outside world. As if there is a taboo on uncertainty and shortcomings.

But nobody is perfect.

Fortunately.

I also say this to young people. Don’t worry too much if things go wrong. Give yourself some space. It’s okay.

Happiness cannot be forced. It is elusive. It suddenly comes as a gift from heaven.

When we consider what makes us most happy, almost everyone gives the same answer: the people around me. Family and friends, but also people you might hardly know and who are just nice to you.

Happiness is in our connection with others. Let us therefore not let each other go. Let us listen to each other and show understanding. Let us comfort and encourage each other. It helps if someone looks at you and says to you, “It’s good.”

With a listening ear, an outstretched hand or an arm around the shoulder, we give each other the most beautiful gift a person can give to a person. Not only this Christmas, but also afterwards.

I wish you all – wherever you are and regardless of your personal circumstances – a blessed Christmas.

The Dutch Royal Family’s Christmas Photo

‘Merry Christmas and a healthy and prosperous new year.’ – WA en Máxima.

King Willem-Alexander, Queen Máxima and their daughters; the Princess of Orange, Princess Alexia and Princess Ariane in 2019. Photo: RVD

Please support Right Royal Roundup by subscribing for only A$10 per month or A$100 per year (with a $20 saving) by clicking on one of the buttons below.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.