King Carl XVI Gustaf’s Christmas Speech was broadcasted on Wednesday, 25 December 2019.

Photo: Sara Friberg, The Royal Court of Sweden

The Christmas speech traditionally airs on SVT1 and Radio Sveriges (Radio Sweden) at 7.45 pm (local time).

King Carl Gustaf, as Crown Prince, gave his first Christmas broadcast on the radio in 1972 and has been an annual tradition on Radio Sveriges since 1973.

In 2007, SVT broadcasted the King’s Christmas Speech for the first time.

According to Sveriges Radio, Prince Wilhelm, the son of Gustaf V and Viktoria of Baden, addressed Swedes aboard in both Swedish and English in 1938.

His younger brother, who ruled as King Gustaf VI Adolf, gave his first Christmas message to Swedes abroad in 1951, and in 1957, 1964, 1966 and 1969.

Prince Bertil, the present King’s uncle, gave a speech to Swedes abroad in 1955.

Transcript (Swedish)

Dear Swedes, at home and abroad, all in Sweden!

I förrgår, dagen före julafton, hade jag glädjen att samla mina barn och barnbarn på Drottningholm för att fira Drottningens födelsedag. Så börjar julen i vår familj.

För de flesta i vårt land är julen en speciell högtid, omgärdad av traditioner. Oavsett hur din julhelg ser ut och var du tillbringar den, hoppas jag att den ger dig tid för eftertanke.

Om bara några dagar ringer klockorna in ett nytt år och ett nytt årtionde. Tjugotalet är fortfarande ett oskrivet blad.

Vi vet att vi står inför utmaningar. Både här hemma i Sverige, i vårt närområde och globalt.

Vi ser hur brottslighet av olika slag skapar otrygghet i vårt samhälle. Sprängningar och skjutningar väcker oro hos allmänheten – en oro som delas av mig och min familj.

I vår omvärld förändras det säkerhetspolitiska läget snabbt. Under det kommande året genomförs Totalförsvarsövning 2020 – den största övningen på 30 år av Sveriges civila och militära beredskap.

Klimatet fortsätter att förändras, vilket ställer oss inför helt nya situationer. Det gångna årtiondet ser ut att bli det varmaste sedan man började mäta.

Här i Sverige har torrt och varmt väder gynnat granbarkborren; en liten skalbagge, som gjort stora skador på våra granskogar. I ett förändrat klimat kan risken för angrepp komma att öka.

Värmeböljor och översvämningar som tidigare förekom kanske en gång per sekel, börjar nu inträffa regelbundet, med allvarliga konsekvenser för bland annat mat- och vattenförsörjning. Det gäller inte minst de fattigare delarna av världen.

Så är det till exempel i Indien, där Drottningen och jag nyligen genomförde ett statsbesök. Landet är svårt utsatt för torka och luftföroreningar, och det var lärorikt att se hur man arbetar för att hitta nya lösningar – bland annat i samarbete med Sverige och svenska företag.

Något som gladde mig personligen var att delar av resan gick i mina förfäders spår: Under 1910- och 20-talen gjorde både min farfar Gustaf Adolf och hans bror Prins Vilhelm långa resor i detta fascinerande land.

Kanske är det ofrånkomligt att nyhetsrapporteringen präglas av det som är negativt och dramatiskt. Samtidigt finns det starka skäl att känna hopp och framtidstro. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att lyfta fram några av dessa skäl.

Under året som gått har jag och min familj mött poliser, tulltjänstemän och andra representanter för rättsväsendet. Jag har även haft förmånen att besöka den svenska FN-styrkan i Mali. Det är människor som arbetar hårt för andras trygghet och säkerhet. Ibland under mycket krävande villkor. Deras pliktkänsla är en ovärderlig tillgång för vårt land.

En annan positiv kraft är forskningen, som driver utvecklingen framåt. Det kan gälla nya behandlingsmetoder mot svåra sjukdomar. Nya sätt att minska belastningen på miljö och klimat. Eller effektiv fattigdomsbekämpning – som för övrigt var ämnet för årets ekonomipris till Alfred Nobels minne.

Varje dag görs nya upptäckter, som ger oss nycklar till en friskare och mer hållbar framtid.

Låt mig också säga något om Sveriges barn och unga, och alla som arbetar med dem. Jag är övertygad om att varje människa behöver bli sedd. Blir man inte det, då gör man kanske vad man kan för att i stället synas.

Det är som Hjalmar Söderberg uttryckte det i Doktor Glas:

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet.”

Just därför är det så viktigt att det finns de som arbetar för att överbrygga ”tomrummet”. Jag tänker på alla er lärare och ledare som hjälper barn och unga att finna sin plats i tillvaron – att tro på sig själva och sin förmåga. Era insatser är avgörande för Sveriges framtid.

Till sist vill jag också sända en särskild hälsning till alla er som arbetar i dag och under helgerna. Ni finns på sjukhus och polisstationer. I försvarsmakten, äldreomsorgen och kollektivtrafiken – och på många andra arbetsplatser. Ni ser till att vårt samhälle fungerar även när andra är lediga. Till er vill jag säga: tack!

Tidigare i år fattade jag ett beslut om att avgränsa det som kallas Det Kungliga Huset. Beslutet innebär att det görs tydligt vilka inom den kungliga familjen som i framtiden kommer att agera som officiella representanter för Sverige. För mig är detta ett sätt att klargöra vilka förväntningar som finns.

Det kan förhoppningsvis vara till hjälp när mina barnbarn så småningom ska staka ut sin egen framtid. Men, till den dagen är det långt kvar.

Nu närmast ser Drottningen och jag fram emot att tillbringa tid med familjen. Vi har nu sju små barnbarn mellan ett och sju år. Det är inte alltid så lugnt och stilla, men väldigt roligt!

Med detta vill jag önska alla i vårt land en fortsatt god jul, ett gott nytt år – och en stark framtidstro!

English Translation

Dear Swedes, at home and abroad, all in Sweden!

The day before Christmas, the day before Christmas, I had the joy of gathering my children and grandchildren at Drottningholm to celebrate the Queen’s birthday. This is how Christmas begins in our family.

For most people in our country, Christmas is a special holiday, surrounded by traditions. No matter what your Christmas weekend looks like and where you spend it, I hope it gives you time for reflection.

In just a few days, the bells ring in for a new year and a new decade. Twenty is still an unwritten leaf.

We know that we face challenges. Both here in Sweden, in our immediate area and globally.

We see how crime of various kinds creates insecurity in our society. Explosions and shootings cause public concern – a concern shared by me and my family.

In our world, the security policy situation is changing rapidly. In the coming year, Total Defense Exercise 2020 will be implemented – the largest exercise in 30 years by Sweden’s civil and military preparedness.

The climate continues to change, which introduces us to completely new situations. The past decade seems to be the hottest since you started measuring.

Here in Sweden, dry and warm weather has favoured the spruce bark drill; a small beetle, which has done great damage to our spruce forests. In a changing climate, the risk of attack may increase.

Heatwaves and floods that previously occurred maybe once a century, now begin to occur regularly, with serious consequences for food and water supply, among other things. This applies not least to the poorer parts of the world.

This is the case, for example, in India, where the Queen and I recently conducted a state visit. The country is severely exposed to drought and air pollution, and it was instructive to see how to work to find new solutions – including in collaboration with Sweden and Swedish companies.

Something that pleased me personally was that parts of the trip went in the tracks of my ancestors: During the 1910s and 1920s, both my grandfather Gustaf Adolf and his brother Prince Vilhelm made long trips in this fascinating country.

Perhaps it is inevitable that news reporting is characterized by what is negative and dramatic. At the same time, there are strong reasons to feel hope and faith in the future. I would like to take this opportunity to highlight some of these reasons.

During the past year, my family and I have met with police, customs officials and other representatives of the judiciary. I have also had the privilege of visiting the Swedish UN force in Mali. There are people who work hard for the safety and security of others. Sometimes under very demanding conditions. Their sense of duty is an invaluable asset to our country.

Another positive force is research, which drives development forward. This may apply to new treatment methods for severe diseases. New ways to reduce the impact on the environment and climate. Or effective poverty reduction – which, incidentally, was the subject of this year’s economics prize in memory of Alfred Nobel.

Every day, new discoveries are made, which give us the keys to a healthier and more sustainable future.

Let me also say something about Sweden’s children and young people, and everyone who works with them. I am convinced that every human being needs to be seen. If you don’t, you might do what you can to be seen instead.

It is as Hjalmar Söderberg put it in Doctor Glas:

“You want to be loved, lacked admired, lacked feared, lacked sheltered and despised. You want to give people some kind of feeling. The soul shakes for the void. “

That is why it is so important that there are those who work to bridge the “void”. I think of all of you teachers and leaders who help children and young people find their place in existence – believing in themselves and their ability. Your efforts are crucial to Sweden’s future.

Finally, I would also like to send a special greeting to all of you who work today and during the weekends. You are in hospitals and police stations. In the armed forces, elderly care and public transport – and in many other workplaces. You make sure that our society works even when others are free. To you, I want to say: thank you!

Earlier this year I made a decision to delimit what is called the Royal House. The decision means that it is made clear who within the royal family will act as official representatives of Sweden in the future. For me, this is a way of clarifying what expectations are.

Hopefully, it can be helpful when my grandchildren will eventually stand out for their own future. But, to that day, it is far away.

Now the Queen and I are looking forward to spending time with the family. We now have seven small grandchildren between one and seven years. It’s not always so quiet and quiet, but very fun!

With this, I wish everyone in our country a continued Merry Christmas, a Happy New Year – and a strong faith in the future!

Christmas Greetings From The Royal Palace

Photo: Sara Friberg, The Royal Court of Sweden

The Royal Court of Sweden has released two photos of King Carl Gustaf and Queen Silvia wishing everyone ‘God jul!’ (Merry Christmas), with their dog, Brandy from the Royal Palace in Stockholm.

Photo: Sara Friberg, Royal Court of Sweden

Please support Right Royal Roundup by subscribing for only A$10 per month or A$100 per year (with a $20 saving) by clicking on one of the buttons below.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.