King Carl XVI Gustaf’s traditional Christmas and New Year Speech aired on Swedish television and radio on Christmas Day, 25 December 2020.

Video: YouTube/

This year’s message was recorded at the King’s home at Drottningholm Palace instead of the Royal Palace in Stockholm.

Transcript (Swedish)

Kära svenskar, hemma och utomlands, alla i Sverige!

Ett omtumlande år går mot sitt slut.

Och därför kommer årets julhälsning inte från Kungliga slottet, som den brukar, utan från Drottningens och mitt hem här på Drottningholm – som för 30 år sedan blev Sveriges första världsarv.

Hit flyttade vi som småbarnsfamilj 1981. Och här trivs vi och har blivit kvar, liksom så många generationer före oss.

Det nuvarande slottet byggdes på 1600-talet av drottning Hedvig Eleonora. Men fornlämningar visar att människor har levt och verkat här på Lovön i flera tusen år.

Min farfar, Gustaf VI Adolf, var oerhört fäst vid Drottningholm. Han tillbringade mycket av sin tid här. Och precis som sin far Gustaf V – som faktiskt föddes här – bjöd han gärna hit släkten till stora julfiranden.

Men, allra bäst tyckte farfar ändå om att sitta vid öppna spisen i Stensalen och läsa i någon av sina många böcker.

Han hade ett stort intresse för konst, historia och arkeologi – och han var generös med att dela med sig av sina kunskaper. Något som jag haft stor glädje av genom livet.

Farfar kunde också berätta mycket om vår familj; om de platser och händelser som format oss.

Precis så tror jag att det är för många: Den äldre generationen är en länk till historien. Med deras hjälp kan vi se saker i ett längre perspektiv.

Det här året har tragiskt nog många sådana länkar brutits, när coronapandemin skördat många tusentals liv; en betydande förlust. Andra har blivit långvarigt sjuka eller förlorat sin försörjning.

Ja, det är fler än vanligt som har anledning att känna sorg och saknad den här julen.

Jag sänder en alldeles särskild tanke till dem som drabbats. Låt oss visa dem stöd och omtanke den här julen. Och fortsätta med det även när helgerna är över.

Vi har alla ett ansvar. Två meters avstånd kan rädda liv. Men det kan också två minuters telefonsamtal göra. I den situation som råder måste vi orka vara både kloka medborgare och omtänksamma medmänniskor.

Ni är många i vårt land som dagligen arbetar med att bekämpa pandemin, att ta hand om dem som blivit sjuka, och att se till att vårt samhälle fortsätter att fungera. Era arbeten kan sällan skötas hemifrån. Men vi är alla helt beroende av det Ni gör.

Till Er vill jag säga: Vi ser Era insatser – och vi är alla djupt tacksamma för dem.

Här på Drottningholms slott finns många fina minnen. Jag minns min barndoms jular med värme – precis som jag önskar att mina barn och barnbarn ska minnas sina.

Jag tänker på julhyacinterna och julgranen. På juldagens gudstjänst i slottskapellet. Eller julpusslet, som ofta hade minst tusen bitar.

Jag tror, att traditioner är viktiga. De håller ihop både samhällen och familjer. De skapar trygghet och kontinuitet, skänker tröst och gemenskap.

Men detta är, som sagt, ett ovanligt år. Mycket av det som vi förknippar med helger och högtider – att samlas med familj och vänner, eller att gå i kyrkan – är just nu svårt eller till och med omöjligt.

För att det inte skall kännas alltför tungt, får vi blicka framåt mot ett nytt och betydligt bättre år.

Ljuset kommer tillbaka. Vaccin är på väg. Och redan om några månader kan mycket ha förändrats.

Vi måste tro på framtiden. Och även om vi kommer att se tillbaka på detta år på olika sätt, kommer vi också att minnas att vi tog oss igenom denna prövning tillsammans.

Med detta vill jag önska Dig en fortsatt god jul – och gott mod inför det nya året 2021!

Och kom ihåg: håll i och håll ut!

King Carl XVI Gustaf’s Christmas speech. Drottningholm Palace, 25 December 2020. Photo: Victor Ericsson, The Royal Court of Sweden

English Translation

Dear Swedes, at home and abroad, all in Sweden!

A dizzying year is coming to an end.

And therefore this year’s Christmas greeting does not come from the Royal Palace, as it usually does, but from the Queen’s and my home here on Drottningholm – which 30 years ago became Sweden’s first world heritage site.

We moved here as a family with small children in 1981. And here we thrive and have remained, like so many generations before us.

The current castle was built in the 17th century by Queen Hedvig Eleonora. But ancient remains show that people have lived and worked here on Lovön for several thousand years.

My grandfather, Gustaf VI Adolf, was extremely attached to Drottningholm. He spent much of his time here. And just like his father Gustaf V – who was actually born here – he gladly invited the family here for big Christmas celebrations.

But, best of all, Grandpa still enjoyed sitting by the fireplace in the Stone Hall and reading one of his many books.

He had a great interest in art, history and archeology – and he was generous in sharing his knowledge. Something I have enjoyed a lot through life.

Grandpa could also tell a lot about our family; about the places and events that shaped us.

This is exactly how I think it is for many: The older generation is a link to history. With their help, we can see things in a longer perspective.

This year, tragically, many such links have been broken, when the corona pandemic claimed many thousands of lives; a significant loss. Others have become ill for a long time or have lost their livelihood.

Yes, there are more than usual who have reason to feel sad and missed this Christmas.

I send a very special thought to those affected. Let’s show them support and consideration this Christmas. And continue with it even when the weekends are over.

We all have a responsibility. Two meters away can save lives. But it can also make two minutes of phone calls. In the current situation, we must be able to be both wise citizens and caring fellow human beings.

There are many of you in our country who work daily to fight the pandemic, to take care of those who have become ill, and to ensure that our society continues to function. Your work can rarely be done from home. But we are all completely dependent on what you do.

I want to say to you: We see your efforts – and we are all deeply grateful for them.

Here at Drottningholm Castle there are many fond memories. I remember my childhood Christmases with warmth – just as I want my children and grandchildren to remember theirs.

I’m thinking of the Christmas hyacinths and the Christmas tree. At the Christmas service in the castle chapel. Or the Christmas puzzle, which often had at least a thousand pieces.

I believe that traditions are important. They hold together both communities and families. They create security and continuity, provide comfort and community.

But this is, as I said, an unusual year. Much of what we associate with weekends and holidays – gathering with family and friends, or going to church – is currently difficult or even impossible.

In order not to feel too heavy, we must look forward to a new and much better year.

The light comes back. Vaccine is on its way. And already in a few months a lot may have changed.

We must believe in the future. And although we will look back on this year in different ways, we will also remember that we went through this ordeal together.

With this, I wish you a continued Merry Christmas – and good luck for the new year 2021!

And remember: hold on and hold on!

This year’s Christmas Speech was recorded at Drottningholm Palace, Stockholm

Discover more from Right Royal Roundup

Subscribe to get the latest posts to your email.

Your comments are welcome. (Please note no offensive, abusive language and no spam. Those ones will be deleted.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.