King Carl XVI Gustaf’s traditional Christmas and aired on Swedish television and radio on Christmas Day, 25 December 2021.

Source: YouTube/The Royal Court of Sweden

This year’s message was recorded at the Royal Palace in Stockholm.

King Carl Gustaf, as Crown Prince, gave his first Christmas speech on the radio in 1972.

The King’s Christmas speech has been a recurring tradition on Swedish Radio since 1973, and from 2007, the speech was also broadcasted for the first time on Swedish Television.

Transcript (Swedish)

Kära svenskar, hemma och utomlands, alla i Sverige!

Det är juldag i Sverige, ja, över nästan hela världen. Och efter att förra året ha sänt en julhälsning från vårt hem på Drottningholms slott, är jag nu tillbaka här på Stockholms slott, i min mamma Prinsessan Sibyllas våning.

Det är inte alla i vårt land som firar jul. Men alldeles oavsett om du gör det eller inte, så hoppas jag att du får uppleva – åtminstone en stund – det hopp och den frid som man önskar sig den här tiden på året.

Under året som gått har Drottningen och jag haft glädjen att gratulera omkring 1 500 svenskar på deras hundraårsdag, genom telegram som vi skickar.

Förr var det mycket ovanligt att bli så gammal. Men många av de barn som föds i dag kommer att uppleva sin hundraårsdag. Kanske kommer de att fira jul med både barnbarn och barnbarnsbarn. Det är en helt fantastisk utveckling!

De svenskar som i år har firat sin hundraårsdag föddes 1921, samma år som det första svenska riksdagsvalet med lika och allmän rösträtt hölls och de fem första kvinnliga ledamöterna valdes in i riksdagen. Genom denna förändring tog Sverige ett avgörande steg mot att bli det land vi är i dag.

Under min tid som kung har jag själv fått uppleva den första kvinnliga partiledaren i riksdagen, den första kvinnliga talmannen och, i år, den första kvinnliga statsministern.

Ja, utvecklingen går verkligen framåt, på olika områden!

Ett skäl till att allt fler svenskar får leva så länge, och vara så friska, är alla de framsteg som forskningen och sjukvården gör.

För en tid sedan talade jag med en svensk cancerforskare. Han berättade, att han hoppas att den behandling som han arbetar med ska kunna ge patienterna några månader till i livet. Men det riktigt stora, sa han, är att varje framsteg lägger grunden för nya upptäckter – så att människor kanske får flera år, eller till och med decennier, att leva vidare tillsammans.

Under den tid som gått sedan dagens hundraåringar föddes har vetenskapen gjort enorma framsteg. Bara de senaste åren har vi sett en rekordsnabb utveckling av flera vacciner, läkemedel och behandlingar mot COVID-19.

Forskningen räddar och förlänger människoliv. Jag har svårt att tänka mig en mer meningsfull verksamhet. Om jag får hoppas på något av framtiden, så är det just det, att fler unga människor i vårt land ska ägna sin kraft och kreativitet åt att ytterligare driva vetenskapen – och hela vårt samhälle – framåt.

När Drottningen och jag gifte oss, för 45 år sedan i Storkyrkan här nära slottet, bildades en bröllopsfond. Nyligen råkade jag hitta i en bokhylla den bok som fonden gav ut 1985, med titeln ”Kom igen”. Den handlade om parasport. När jag såg den där boken, så fastnade jag särskilt för titeln: ‘Kom igen’.

Så mycket av det gångna året har handlat om just detta: att starta om Sverige efter pandemin, att ta tillbaka verksamhet och stegvis återgå till en mer normal tillvaro. Just att ‘komma igen’.

Sedan förra hösten har jag och min familj genomfört besök till nästan alla Sveriges län, för att uppmärksamma lokala insatser med anledning av pandemin.

Vi har träffat myndigheter, företag och organisationer som har påverkats av den här speciella situationen, och som bidragit med fantastiska insatser.

Det har varit lärorika och givande möten. På ett personligt plan har jag många gånger fyllts av djup respekt för alla anställda, ledare och ideellt engagerade som vi mött under våra besök.

Under de snart två år som vi levt med covid-19-pandemin har dessa personer – och väldigt många andra i vårt land – gjort sitt yttersta för att lösa de problem och de uppgifter som uppstått.

Tack vare dem – tack vare alla er – har vårt land fortsatt att fungera och står väl rustat för att ”komma igen”. För det vill jag uttrycka min stora uppskattning!

Till sist vill jag vända mig särskilt till dig, som förlorat någon som stått dig nära.

Kanske saknar du någon som borde ha suttit bredvid dig just nu: Ett barn. En livskamrat. En förälder eller ett syskon. En god vän eller en kollega.

Jag kan inte säga något som fyller det tomrummet. Men jag vill ändå, på detta sätt, sända en hälsning och en tanke till dig.

Jag hoppas att så många som möjligt i vårt land får möta det nya året med hopp och tillförsikt. Men låt oss också ha modet att se och hjälpa dem som har det svårt.

Jag vill önska dig en fortsatt god jul – och ett gott nytt år 2022.

English Translation

Dear Swedes, at home and abroad, all in Sweden!

It’s Christmas day in Sweden, yes, almost all over the world. And after last year sending a Christmas greeting from our home at Drottningholm Castle, I am now back here at Stockholm Castle, in my mother Princess Sibylla’s apartment.

Not everyone in our country celebrates Christmas. But regardless of whether you do it or not, I hope you get to experience – at least for a while – the hope and the peace that you desire at this time of year.

During the past year, the Queen and I have had the pleasure of congratulating about 1,500 Swedes on their centenary, through telegrams that we send.

It used to be very unusual to get so old. But many of the children born today will experience their centenary. Maybe they will celebrate Christmas with both grandchildren and great-grandchildren. It is an absolutely fantastic development!

The Swedes who this year have celebrated their centenary were born in 1921, the same year as the first Swedish parliamentary election with equal and universal suffrage was held and the first five female members were elected to the Riksdag. Through this change, Sweden took a decisive step towards becoming the country we are today.

During my time as king, I myself have experienced the first female party leader in the Riksdag, the first female Speaker and, this year, the first female Prime Minister.

Yes, development is really moving forward, in different areas!

One reason why more and more Swedes are allowed to live so long, and be so healthy, is all the progress that research and healthcare make.

Some time ago I spoke with a Swedish cancer researcher. He said that he hopes that the treatment he works with will be able to give patients a few more months in life. But the really big thing, he said, is that every step of the way lays the groundwork for new discoveries – so that people may have several years, or even decades, to live on together.

In the time that has passed since today’s centenarians were born, science has made enormous progress. In recent years alone, we have seen a record-breaking development of several vaccines, drugs and treatments for COVID-19.

Research saves and prolongs human lives. I have a hard time imagining a more meaningful business. If I can hope for anything in the future, it is precisely that more young people in our country should devote their energy and creativity to further driving science – and our entire society – forward.

When the Queen and I got married, 45 years ago in the Great Church here near the castle, a wedding fund was formed. Recently I happened to find in a bookshelf the book that the foundation published in 1985, with the title ‘Come on’. It was about parasport. When I saw that book, I especially stuck to the title: ‘Come on’.

So much of the past year has been about just this: to restart Sweden after the pandemic, to take back operations and gradually return to a more normal life. Just to ‘come again’.

Since last autumn, my family and I have made visits to almost all of Sweden’s counties, to draw attention to local efforts due to the pandemic.

We have met authorities, companies and organizations that have been affected by this special situation, and who have contributed with fantastic efforts.

It has been instructive and rewarding meetings. On a personal level, I have many times been filled with deep respect for all employees, leaders and non-profits that we met during our visits.

During the almost two years that we have lived with the covid-19 pandemic, these people – and very many others in our country – have done their utmost to solve the problems and tasks that have arisen.

Thanks to them – thanks to all of you – our country has continued to function and is well equipped to “come again”. For that, I want to express my great appreciation!

Finally, I would like to turn especially to you, who have lost someone close to you.

Maybe you miss someone who should have been sitting next to you right now: A child. A life partner. A parent or a sibling. A good friend or colleague.

I can not say anything that fills that void. But I still want, in this way, to send you a greeting and a thought.

I hope that as many as possible in our country get to meet the new year with hope and confidence. But let us also have the courage to see and help those who are having a hard time.

I wish you a continued Merry Christmas – and a Happy New Year 2022.


Discover more from Right Royal Roundup

Subscribe to get the latest posts to your email.

Your comments are welcome. (Please note no offensive, abusive language and no spam. Those ones will be deleted.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.