Dutch TV and radio networks broadcasted King Willem-Alexander’s traditional Christmas Speech at 1.00 pm on Christmas Day, 25 December 2021.

Video: YouTube/Koninklijk Huis

The Christmas speech was seen on NPO2 with a sign language interpreter at the same time.

The King’s Christmas Speech was rerun on NO1 at 6.00 pm.

King Willem-Alexander had pre-recorded his Christmas Speech in the Vestibule at Huis ten Bosch Palace a few days earlier.

King Willem-Alexander delivers the Christmas speech in the vestibule of Huis ten Bosch Palace. Photo: ©RVD – Robin Utrecht

Transcript (Dutch)

In oktober kreeg ik dit eerste exemplaar van de nieuwste Bijbelvertaling. De oude bronnen zijn op basis van de nieuwste inzichten omgezet in de taal van onze tijd. Ook het Kerstverhaal.

Een weerloos kind als teken van hoop. Het verhaal van de geboorte van Jezus blijft tot de verbeelding spreken. Het is in alle tijden en op alle plekken verteld. In feestelijk verlichte kerken. Maar ook in barakken en schuilkelders. Overal en steeds weer geeft het mensen troost en moed. Ook nu, deze Kerst, die noodgedwongen zoveel soberder en stiller is dan wij allemaal hoopten.

Verhalen geven zin en betekenis aan ons leven. Door verhalen te vertellen en ernaar te luisteren, verbinden we ons met elkaar.

Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal. Wij mensen zijn immers heel verschillend. We kijken op heel verschillende manieren tegen het leven aan.

We zijn vrij om te denken en geloven wat we willen. Vrij om ons eigen wereldbeeld te vormen en onder woorden te brengen. Gelukkig maar!

Ik heb het voorrecht om in mijn werk de meest uiteenlopende mensen te ontmoeten en hun persoonlijke verhaal te horen.

Soms is dat een verhaal van moed en doorzettingsvermogen.

Zoals in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, waar een verpleegkundige me vertelde over de uitputtingsslag van veel patiënten op de IC. Ik moest meteen denken aan de uitputtingsslag die het voor haar en haar collega’s moest zijn. Een krachtsinspanning tot op de dag van vandaag van al die fantastische artsen, verpleegkundigen en zorgmedewerkers die maar doorgaan en doorgaan voor onze gezondheid.

Ik hoor ook verhalen van trots en ambitie.

Studenten op de TU Delft die werken aan de mobiliteit van morgen: schoon en klimaatneutraal.

En het bedrijf in Deurne. Het maakt elektrische bussen met lichtgewicht materialen en technieken uit de luchtvaart. De medewerkers vertelden me hoe ze met een klein clubje waren begonnen en hoe trots ze waren op het succes van hun team.

In andere verhalen die ik hoor staan zorgen en spanningen centraal.

Een boerengezin in Overschild, in Groningen, met een melkveebedrijf. Kan een van de kinderen het bedrijf straks nog wel overnemen, met alle ellende van lekkende mestkelders en andere aardbevingsschade?

Mensen van de politie, brandweer en ambulancezorg die ik vorige maand ontmoette in Rotterdam, na het redeloze geweld daar. Een politieman met 37 jaar ervaring zei: ‘dit heb ik nog nooit meegemaakt’. Een jonge agent vertelde me hoe hij zich ontfermde over een slachtoffer en met stenen werd bekogeld.

Soms hoor ik verhalen van intense boosheid en vertwijfeling.

Grote indruk maakte op mij het gesprek met een groep ouders die bekneld zijn geraakt in de toeslagenaffaire. Nederlandse burgers wier leven verwoest is. Een van hen vertelde hoe ze als klein meisje met haar ouders naar Nederland was gekomen. Haar vader en moeder hadden haar steeds voorgehouden: als je je best doet en hard werkt, kan je in dit land ver komen. Nu zat er een ontgoochelde vrouw tegenover me. Dat raakte me diep.

Er zijn nog veel meer verhalen die ik me herinner. Hoe verschillend ze ook zijn, het valt me op dat er toch ook veel gemeenschappelijks in zit. Steeds weer komen dezelfde elementen terug.

Steeds weer – bij iedereen – is er de behoefte om gehoord te worden. Kijk naar me. Luister naar me. Verplaats je in mijn situatie. Laat me erbij horen. Laat me een bijdrage leveren!

Het ontbreekt ons niet aan verhalen, maar het kost ons soms moeite om ernaar te luisteren en de mensen erachter te zien. Zelfs als we weten dat we het op één onderwerp absoluut nooit eens kunnen worden, moeten we blijven zoeken naar wat we wel met elkaar delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar: we moeten blijven samenleven.

Te midden van alle onzekerheid is ieder mens op zoek naar verbinding. Zelfs onder het dikste pantser leeft altijd het verlangen om samen met anderen aan een betere toekomst te werken.

Misschien ligt daarin wel de kiem voor een gezamenlijk verhaal.

Wat ik zie, is de bereidheid van heel veel mensen – jongeren en ouderen – om mee te helpen aan de oplossing van problemen die ons allemaal raken. Zoals de coronapandemie. Maar ook de klimaatverandering, die we zelf hebben gecreëerd en waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden.

Daar samen iets aan doen. Kiezen voor een wenkend perspectief, voor een gezamenlijke onderneming ter bescherming van ons leven op aarde. Ook dát kan een deel van ons verhaal zijn. Een groot verhaal zelfs…

In een samenleving zonder verhaal kun je moeilijk geloven. Dat verhaal maken we zelf. Een nieuw kabinet kan daarbij niet worden gemist. Iedereen is nodig.

Wij maken de geschiedenis.

Welk verhaal zal men later over ons vertellen? Welke inbreng leveren wij?

De invloed van ieder van ons is groter dan we vaak denken.

Een mooi Joods gezegde luidt: als je één leven hebt gered, heb je de mensheid gered.

Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.

King Willem-Alexander delivers the Christmas speech in the vestibule of Huis ten Bosch Palace. Photo: ©RVD – Robin Utrecht

English Translation

In October I received this first copy of the latest Bible translation. The old sources have been converted into the language of our time on the basis of the latest insights. Also the Christmas story.

A defenceless child as a sign of hope. The story of the birth of Jesus continues to appeal to the imagination. It has been told at all times and in all places. In festively lit churches. But also in barracks and bomb shelters. Everywhere and again and again it gives people comfort and courage. Even now, this Christmas, which is forced to be so much more sober and quieter than we all hoped.

Stories give meaning and purpose to our lives. By telling and listening to stories, we connect with each other.

Each of us has our own story. After all, we humans are very different. We look at life in very different ways.

We are free to think and believe what we want. Free to form and put into words our own worldview. Fortunately!

I have the privilege of meeting the most diverse people in my work and hearing their personal stories.

Sometimes that is a story of courage and perseverance.

Like in the Van Weel-Bethesda Hospital in Dirksland, where a nurse told me about the exhaustion of many patients in the ICU. I immediately thought of the war of attrition it must be for her and her colleagues. An effort to this day by all those wonderful doctors, nurses and healthcare workers who go on and on for our health.

I also hear stories of pride and ambition.

Students at TU Delft who are working on the mobility of tomorrow: clean and climate neutral.

And the company in Deurne. It makes electric buses with lightweight materials and techniques from aerospace. The employees told me how they started with a small club and how proud they were of the success of their team.

In other stories I hear, worries and tensions are central.

A farming family in Overschild, in Groningen, with a dairy farm. Will one of the children still be able to take over the company in the future, with all the misery of leaking manure pits and other earthquake damage?

People from the police, fire brigade and ambulance care that I met last month in Rotterdam, after the irrational violence there. A police officer with 37 years of experience said: ‘I have never experienced this’. A young officer told me how he took care of a victim and was pelted with stones.

Sometimes I hear stories of intense anger and despair.

The conversation with a group of parents who got caught up in the allowance affair made a big impression on me. Dutch citizens whose lives have been destroyed. One of them told how she had come to the Netherlands with her parents as a little girl. Her mother and father had always told her: if you do your best and work hard, you can go far in this country. Now a disappointed woman sat opposite me. That touched me deeply.

There are many more stories I remember. As different as they are, it strikes me that they also have a lot in common. The same elements keep coming back.

Again and again – in everyone – there is a need to be heard. Look at me. Listen to me. Put yourself in my situation. Let me join in. Let me contribute!

We don’t lack stories, but we sometimes struggle to listen to them and see the people behind them. Even if we know that we can never agree on one subject, we must keep looking for what we do share. Even if points of view are far apart, we must continue to live together.

In the midst of all the uncertainty, everyone is looking for a connection. Even under the thickest armour there is always the desire to work together with others for a better future.

Perhaps therein lies the seed for a shared story.

What I see is the willingness of many people – young and old – to help solve problems that affect us all. Like the corona pandemic. But also the climate change, which we have created ourselves and of which we are now experiencing the consequences.

Do something about it together. Opting for a beckoning perspective, for a joint venture to protect our lives on Earth. That too can be part of our story. A great story even…

It is difficult to believe in a society without a story. We make that story ourselves. A new cabinet cannot be missed. Everyone is needed.

We make history.

What story will be told about us later? What input do we provide?

The influence of each of us is greater than we often think.

A beautiful Jewish saying goes: if you saved one life, you saved humanity.

I wish you all – wherever you are and whatever your personal circumstances – a blessed Christmas.

Behind the scenes whilst filming King Willem-Alexander’s Christmas Speech 2021. Photo: ©RVD – Robin Utrecht

Please support Right Royal Roundup by subscribing for only A$10 per month or A$100 per year (with a $20 saving) by clicking on one of the buttons below.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.