Queen Margrethe gave her traditional New Year’s Speech on 31 December 2021, including the ongoing coronavirus pandemic and easing of restrictions, supporting those with disabilities and thanking emergency service workers, the police and the armed forces.

Source: YouTube/Royal Court of Denmark

The New Year’s Speech is traditionally broadcast live from the Queen’s Drawing Room at Christian IX’s Palace, Amalienborg, on television, radio and the Internet, including YouTube.

This year will be the 50th anniversary of King Frederik IX’s last New Year’s Speech, as he passed away on 14 January 1972, aged 72, following a short illness in Copenhagen Municipal Hospital.

Danish Version

I aften er den sidste aften i det gamle år. Vi kalder den – Nytårsaften.

Det er det nye år, vi fejrer. Samtidig med at vi ser tilbage, udtrykker vi håb og forventning til et helt nyt år.

Coronaen har sat sit præg på tilværelsen de seneste to år, og de har været drøje at komme igennem. De har budt på mange udfordringer, som vi alle har måttet vænne os til i stort som i småt.

I løbet af 2021 kunne vi lempe restriktionerne, og vi syntes, at dagligdagen nærmede sig det normale; men ak, endnu engang har coronaen bidt sig fast, og denne gang i en endnu mere smitsom udgave. Myndighederne har på ny været nødsaget til at træffe en række beslutninger, som på mange måder kan føles ubehagelige, og som påvirker vores dagligdag. Mange må igen yde en ekstra indsats. Det gælder ikke mindst dem, som hjælper med at opspore og begrænse smitte, og dem, som behandler de syge, og som igen må løbe ekstra stærkt for at overkomme det hele. Selvom det er besværligt, at vi nu igen må leve med restriktioner i vores dagligdag, så tror jeg dog, at der er bred forståelse for, at det er nødvendigt. Vi står overfor en fælles udfordring, og vi må alle tage ansvar for, at vores samfund kommer trygt gennem pandemien.

Kundskab og indsigt har hjulpet os under coronaen, og har vist os, at ny viden fører fremskridt med sig. Vi bliver mindet om, at vi skal møde det ukendte med nysgerrighed, videbegær og opfindsomhed – snarere end frygt.

Der er nogle, som vi skylder en særlig tak, nogle, som vi måske ikke lægger så meget mærke til i det daglige: Det er de forskere, som bruger dage og år på at grave sig dybt ned i et stof, som de fleste af os ikke har så meget indblik i. Det er i høj grad dem, som har bidraget til at bremse smitten, og som i løbet af uhørt kort tid har udviklet vacciner mod corona.

Det samme gælder for klimaspørgsmålet. Når olie og kul forurener vores klode, så må vi udvikle bedre kilder til energi. Store vindmølleparker rejser sig på havet, og vender naturens mægtige kræfter til gavn for os alle. Mere er på vej, for eksempel ”grønne” brændstoffer til fly og skibe og ambitiøse forslag om at indfange CO2 og lagre det i undergrunden. Videnskab og teknik kan hjælpe os til at nå målene for klimaneutralitet og bæredygtighed. Vi står overfor store udfordringer og forpligtelser, ikke mindst af hensyn til de kommende generationer. Det er vi alle nødt til at forholde os til – i tide!

Da jeg var barn, lærte vi, at vi var omkring fire millioner indbyggere i Danmark. Nu er vi tæt på seks millioner.

Som land og som folk skal vi finde en fælles retning, men ikke for at gå i takt. Det har aldrig ligget for os her til lands. Én spurter afsted over stok og sten, en anden foretrækker at slentre gennem landskabet; men der er nogle, for hvem vejen slet ikke er jævn.

Det gælder i høj grad for dem, der må slås med et handicap.

Hos nogle er det nemt at se, som hvis man sidder i kørestol. Hos andre er lidelsen usynlig. Det kan være en psykisk sygdom, kroniske smerter eller noget helt tredje.    

Fælles for alle, der må leve med et handicap, er, at det gør tilværelsen mere besværlig, og at man ikke altid bliver mødt med forståelse og respekt – måske tværtimod.

Nogle mennesker med handicap bliver ligefrem diskrimineret, måske også mødt med hån og drilleri. Det kan skyldes tankeløshed og uvidenhed; men uanset hvad, så er det forkert, og det burde vi holde os for gode til! Vi skal give os tid, ikke blot for at hjælpe, men også for at lære af hinanden. Det burde ikke være svært at behandle enhver med respekt.

Vi skal møde vore medmennesker med åbenhed. Andres livshistorie kan gøre os klogere. At spejle sit liv i de andres kan være tankevækkende og inspirerende. Man lærer sig selv at kende i mødet med andre.

Når man er ung, stræber man efter anerkendelse; man vil så gerne have opmærksomhed, blive set – helst være enestående – ligesom de andre!

Men at være menneske er i høj grad at stå ved sig selv, at lære sig selv at kende. Det er der udvikling i – nok til et helt liv!

Her i den mørke vinter kan vi se tilbage på en sommer, som jeg tror, vil blive husket længe. Herrelandsholdet i fodbold bød på oplevelser, som samlede hele Danmark. Der var røde og hvide farver og flag overalt, og der blev jublet i gaderne. Også i Tokyo blev der leveret præstationer, som vi alle kan være stolte af – både under De Olympiske Lege og De Paralympiske Lege.

Det nye år byder også på sport i særklasse. Til sommer vil verdens største cykelløb Tour de France lægge flere etaper i Danmark. Starten bliver i København, og turen vil gå fra Roskilde over Storebæltsbroen og slutte i Sønderborg. Det bliver en stor begivenhed, hvor vi samtidig kan vise, hvor dejligt der er i Danmark.

Den forgangne sommer har givet mig mange uforglemmelige oplevelser.

Sammen med Kronprinsen og Prins Christian blev det i juni med et års forsinkelse muligt at fejre og mindes Genforeningen i 1920.  Det var en stor oplevelse for os alle tre, og jeg takker sønderjyderne for en dejlig dag. Det viste med al tydelighed den helt særlige ånd, som hersker i grænselandet. I aften sender jeg min nytårshilsen til sønderjyderne, til de danske i Sydslesvig og til det tyske mindretal i Danmark.

Det var med stor glæde, at jeg besøgte Færøerne i sommer. Et gensyn, som jeg havde set meget frem til.

Det er altid en fornøjelse at komme rundt på de smukke øer, blive mødt med hjertelig gæstfrihed og mærke færingernes engagement og drivkraft. Det færøske samfund er inde i en imponerende udvikling. Jeg vil mindes mit besøg med stor taknemlighed.

Jeg sender mine nytårsønsker til alle på Færøerne med et varmt: Tak for i sommer!

Med glad forventning havde jeg set frem til sommerens besøg i Grønland; men også her kom coronaen i vejen. Det stort anlagte besøg kunne først lade sig gøre i efteråret og stærkt beskåret. Til gengæld blev de få dage i oktober en dejlig oplevelse, som jeg af hjertet takker for. Overalt blev jeg mødt med en hjertevarme og velvilje, som rørte mig dybt. Jeg vil gerne takke for de minderige dage og sender mine varmeste nytårsønsker til alle i Grønland.

Danmarks udsendte løser hver dag store og vigtige opgaver rundt om i verden.

I det gamle år har særligt situationen i Afghanistan fyldt meget. Vi har alle set de rystende billeder fra Kabuls lufthavn af desperate mennesker på flugt.

I de hektiske dage lykkedes det at evakuere flere hundrede under meget vanskelige forhold udført af vore udsendte sammen med de danske myndigheder. Det var en imponerende bedrift.

Min varmeste nytårshilsen går i aften til Danmarks udsendte.

Det gælder alle, som netop nu er langt hjemmefra – til lands og til vands – og i lige så høj grad de tusindvis af danskere, som i årenes løb har været udsendt til Afghanistan og til andre brændpunkter, hvor Danmark har påtaget sig internationale opgaver. Dem og deres pårørende skal vi huske på. Dem skylder vi en varm tak for deres indsats for Danmark.

Danmark og danskerne er til stede overalt i verden. Jeg tænker på de mange, som er rejst ud for kortere eller længere tid, eller som har Danmark som deres baggrund og deres rod. Til dem vil jeg i aften rette min tak for deres trofasthed overfor deres gamle fædreland og af hjertet ønske dem et godt nyt år.

Til Forsvaret, Beredskabet og Politiet sender jeg min tak for deres indsats i det forløbne år og for deres årvågenhed også i aften. Et godt nyt år ønsker jeg dem alle.

I det forløbne år har min familie og jeg overalt mødt stor opmærksomhed og venlighed. Det rører os alle, og gør, at vi kan glæde os over vore opgaver og vor dagligdag. Det var en glæde, at Kronprinsen var med under statsbesøget i Tyskland. Hans bidrag er af stor betydning, ikke mindst for erhvervslivet – og han gør det godt!

Kronprinsessen har også mange opgaver, og i det nye år skal vi fejre hendes 50-års fødselsdag, det ser jeg meget frem til.

Prins Joachim og Prinsesse Marie er nu faldet godt til i Paris. Dér gør de tjeneste for Danmark, og det gør mig stolt at se, hvor engageret de begge arbejder for at fremme Danmarks interesser.

Meget snart i det nye år kan vi fejre mit 50-års regeringsjubilæum. Det kommer ikke til at foregå, som vi havde forestillet os. Dertil har coronaen været for sejlivet en modstander. Men den får ikke lov til at bestemme – fejringen kommer, når tiden er inde – senere på året.

Jeg har svært ved at fatte, hvor de mange år er blevet af. Jeg synes, at de er gået så hurtigt.

Meget har ændret sig i den tid; men ikke kærligheden til mine nærmeste og ikke kærligheden til mit land.

Måtte vi alle få et godt nyt år!

GUD BEVARE DANMARK

English Version

Tonight is the last night of the old year. We call it – New Year’s Eve.

This is the new year we are celebrating. As we look back, we express hope and anticipation for a whole new year.

The Coronavirus has left its mark on life for the past two years, and they have been difficult to get through. They have presented many challenges that we have all had to get used to, big and small.

During 2021, we were able to ease the restrictions and we felt that everyday life was approaching normal; but alas, once again the coronavirus has bitten itself, and this time in an even more contagious version. The authorities have once again been forced to make a number of decisions, which in many ways can feel uncomfortable and which affect our daily lives. Many again have to make an extra effort. This applies not least to those who help to detect and limit infection, and those who treat the sick and who again have to run extra hard to overcome it all. Although it is difficult for us to live again with restrictions in our daily lives, I believe that there is a broad understanding that it is necessary. We face a common challenge and we must all take responsibility for ensuring that our society gets through the pandemic safely.

There are some that we owe a special thank you to, some that we may not notice as much in our daily lives: It is the researchers who spend days and years digging deep into a substance that most of us do not have much insight into. It is largely those who have helped to curb the infection and who in an incredibly short time have developed vaccines against corona.

GOD SAVE DENMARK

Queen Margrethe II

Knowledge and insight have helped us during the coronavirus, and have shown us that new knowledge brings progress with it. We are reminded that we must face the unknown with curiosity, curiosity and ingenuity – rather than fear.

The same goes for the climate issue. When oil and coal pollute our planet, we must develop better sources of energy. Large wind farms rise on the sea, and turn the mighty forces of nature for the benefit of us all. More are on the way, for example, “green” fuels for aircraft and ships and ambitious proposals to capture CO2 and store it underground. Science and technology can help us achieve the goals of climate neutrality and sustainability. We face great challenges and obligations, not least for the sake of future generations. We all have to deal with that – in time!

When I was a child, we learned that we were about four million inhabitants in Denmark. Now we are close to six million.

As a country and as a people, we must find a common direction, but not to keep pace. It has never been for us in this country. One sprints away over stick and stone, another prefers to stroll through the countryside, but there are some for whom the road is not smooth at all.

This is especially true for those who have to contend with a disability.

For some, it is easy to see, as if sitting in a wheelchair. In others, the disorder is invisible. It could be a mental illness, chronic pain or something completely third.    

Common to all who have to live with a disability is that it makes life more difficult, and that you are not always met with understanding and respect – perhaps on the contrary.

Some people with disabilities are even discriminated against, perhaps even met with ridicule and teasing. It may be due to thoughtlessness and ignorance; but no matter what, it’s wrong and we should stick to it! We need to give ourselves time, not just to help, but also to learn from each other. It should not be difficult to treat everyone with respect.

We must meet our fellow human beings with openness. The life story of others can make us wiser. Mirroring one’s life in others can be thoughtful and inspiring. You get to know yourself in the meeting with others.

When you are young, you strive for recognition; one so wants attention, to be seen – preferably to be unique – just like the others!

But to be human is very much to stand by oneself, to get to know oneself. There is development in that – enough for a lifetime!

Here in the dark winter we can look back on a summer that I think will be remembered for a long time. The men’s national football team offered experiences that brought the whole of Denmark together. There were red and white colours and flags everywhere, and there was cheering in the streets. Also in Tokyo, performances were delivered that we can all be proud of – both during the Olympic Games and the Paralympic Games.

The new year also offers sports in a class of its own. This summer, the world’s largest cycling race, the Tour de France, will cover several stages in Denmark. The start will be in Copenhagen, and the trip will go from Roskilde over the Great Belt Bridge and end in Sønderborg. It will be a big event where we can also show how wonderful it is in Denmark.

This past summer has given me many unforgettable experiences.

Together with the Crown Prince and Prince Christian, it became possible in June with a year’s delay to celebrate and commemorate the Reunification in 1920. It was a great experience for all three of us, and I thank the southern Jews for a wonderful day. It clearly showed the very special spirit that prevails in the border country. Tonight I send my New Year’s greetings to the southern Jews, to the Danes in South Schleswig and to the German minority in Denmark.

It was with great pleasure that I visited the Faroe Islands this summer. A reunion that I had been very much looking forward to.

It is always a pleasure to get around the beautiful islands, be greeted with warm hospitality and feel the commitment and drive of the Faroese. The Faroese community is undergoing an impressive development. I will remember my visit with great gratitude.

I send my New Year wishes to everyone in the Faroe Islands with a warm: Thank you for this summer!

With happy anticipation I had looked forward to this summer’s visit to Greenland; but here, too, the corona got in the way. The large-scale visit could only be done in the autumn and heavily pruned. In return, the few days in October were a wonderful experience, for which I thank you from the bottom of my heart. Everywhere I was greeted with warmth and benevolence that touched me deeply. I would like to thank you for the memorable days and send my warmest New Year wishes to everyone in Greenland.

Every day, Denmark’s emissaries solve large and important tasks around the world.

In the old year, the situation in Afghanistan, in particular, has filled a lot. We have all seen the shocking images from Kabul airport of desperate people on the run.

During the hectic days, several hundred people managed to evacuate under very difficult conditions carried out by our envoys together with the Danish authorities. It was an impressive feat.

My warmest New Year’s greeting goes tonight to Denmark’s envoy.

This applies to everyone who is currently far from home – on land and at sea – and just as much to the thousands of Danes who over the years have been sent to Afghanistan and to other hotspots where Denmark has taken on international tasks. We must remember them and their relatives. We owe them a warm thank you for their efforts for Denmark.

Denmark and the Danes are present all over the world. I am thinking of the many who have travelled for a shorter or longer period of time, or who have Denmark as their background and root. To them tonight I would like to thank them for their loyalty to their old homeland and from the bottom of my heart wish them a happy new year.

To the Armed Forces, the Emergency Management Agency and the Police, I send my thanks for their efforts in the past year and for their vigilance tonight as well. I wish them all a Happy New Year.

Over the past year, my family and I have met with great attention and kindness everywhere. It touches us all, and allows us to enjoy our tasks and our daily lives. It was a joy that the Crown Prince was present during the state visit to Germany. His contribution is of great importance, not least for business – and he does it well!

The Crown Princess also has many tasks, and in the new year we will celebrate her 50th birthday, I am very much looking forward to that.

Prince Joachim and Princess Marie have now settled down well in Paris. There they do service for Denmark, and it makes me proud to see how committed they both are to promoting Denmark’s interests.

Very soon in the new year, we can celebrate my 50th government anniversary. It is not going to happen as we had imagined. In addition, the corona has been an adversary for resilience. But it is not allowed to decide – the celebration comes when the time is right – later in the year.

I have a hard time grasping where the many years have gone. I think they have gone so fast.

Much has changed in that time; but not the love of my loved ones and not the love of my country.

May we all have a happy new year!

GOD PRESERVE DENMARK

Please support Right Royal Roundup by subscribing for only A$10 per month or A$100 per year (with a $20 saving) by clicking on one of the buttons below.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.