King Carl XVI Gustaf’s traditional Christmas Speech aired on Swedish television and radio on Christmas Day, 25 December 2022.

This year’s Christmas Speech – the 50th in a row – was recorded in Princess Sibylla’s Apartment in the Royal Palace, which King Carl Gustaf and Queen Silvia regularly use as reception rooms.

The ongoing war in Ukraine, the 500th anniversary since Gustav Vasa ascended the Swedish throne and King Carl Gustaf’s Golden Jubilee are some of the topics covered in the speech.

King Carl Gustaf, as Crown Prince, gave his first Christmas speech on the radio in 1972.

The King’s Christmas speech has been a recurring tradition on Swedish Radio since 1973, and in 2007, the speech was also broadcasted for the first time on Swedish Television.

Transcript (Swedish)

Kära svenskar, hemma och utomlands, alla i Sverige

Från Stockholms slott till Ukraina är det bara hundra mil fågelvägen.

Även där firar man jul. Men för många som bor där är det mörkt, kallt och svårt. Delar av samhällets infrastruktur är utslagna. Människor har dödats, skadats och utsatts för fruktansvärt lidande.

Första gången jag var i Ukraina var det fortfarande en del av Sovjetunionen. Drottningen och jag besökte då Sofiakatedralen i Kiev, där den svenska prinsessan Ingegerd ligger begravd.

Ingegerd var dotter till sveakungen Olof Skötkonung i Sigtuna. Hon giftes bort med storfursten Jaroslav av Kiev år 1019, och var senare känd som ett helgon, Sankta Anna. Hon blev en historisk person och är än i dag en länk mellan våra länder.

Under ett senare besök till Ukraina, ett statsbesök 2008, reste vi till Gammalsvenskby, ett litet samhälle i södra delen av landet.

Ända sedan 1700-talet har byn varit hem åt svenska ättlingar med rötter från det då svenska Dagö, i nuvarande Estland. Genom seklerna har de utstått svåra prövningar: krig och tvångsförflyttningar. Ändå har de lyckats bevara sina svenska traditioner.

I byns kyrka möttes vi av en kör som sjöng psalmer på ålderdomlig svenska, med texter och melodier som förts vidare från generation till generation. Det är ett starkt minne, som jag har burit med mig ända sedan dess.

Den ryska aggressionen mot Ukraina har slagit hårt mot byn. Vägen jag invigde vid statsbesöket har förstörts. Det är ont om elektricitet, vatten och bränsle.

Det känns tungt att tänka på det här. Därför vill jag i dag sända en särskild hälsning till invånarna i Gammalsvenskby:

Mina och min familjs tankar är hos er – och hos alla era landsmän.

Framför oss ligger nu 2023. Ett särskilt år, på flera sätt.

Vi står som land inför betydande utmaningar. Detta kommer att påverka många, framför allt dem med små marginaler. Och det kommer att ställa krav på oss alla. Som medborgare, och som medmänniskor.

Vid nyår tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. En viktig och ansvarsfull uppgift för vårt land.

Nästa år är också ett jubileumsår: Den 6 juni är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Och i september har jag själv haft förmånen att vara Sveriges statschef i 50 år. Ja, det är en lång tid!

Med anledning av jubileet kommer Drottningen och jag att besöka Sveriges alla län. Efter snart ett halvsekel av resor till olika delar av vårt land så vet jag att varje län har sin egen karaktär, natur och historia. Det är en rik mångfald, där varje del är med och bygger en helhet. Vi ser fram emot dessa besök, och att få möta alla er, unga som gamla, runtom i landet.

Min förhoppning är att ni blir många som deltar. För det här jubileet handlar om Sverige. Om Sverige i tiden.

Ända sedan jag var liten och lekte med modelltåg har jag fascinerats av tekniska uppfinningar och framsteg. Det har alltid varit naturligt för mig att rikta blicken framåt, mot horisonten.

Under de 500 år som gått sedan Gustav Vasa blev kung har vårt land haft en helt enastående utveckling. Och under det halvsekel som jag har varit kung, har jag ofta fyllts av stolthet när jag sett hur svenska idéer och innovationer gör livet bättre för många människor. Både här i Sverige och ute i världen, där svenska produkter ofta har ett gott renommé.

Denna positiva utveckling och dessa framsteg hör till det som vi firar 2023.

Men, ett jubileum kan också vara ett bra tillfälle för eftertanke och tacksamhet.

Åkrarna vi skördar. Skogarna vi bygger våra hus av. Träden vi får våra juläpplen från. I generationer har människor planterat och sått, tagit hand om skog och mark – och lämnat det vidare till oss att förvalta.

På samma sätt kan man se på konsten, språket, arkitekturen. Den tekniska och medicinska utvecklingen. Allt det som vi i dag kan åstadkomma – kanske till och med tar för givet – bygger på en grund som andra har lagt.

I dag, på juldagens morgon, firades julotta i hundratals svenska kyrkor. De psalmer som sjöngs där har sjungits av många före oss. De är en del av vår historia och vårt kulturarv. Av det som binder oss samman och som tillhör alla i Sverige.

Jag väljer därför att avsluta denna julhälsning med några rader ur ”Härlig är jorden” – en psalm som sjöngs vid vårt besök i Gammalsvenskby, och som jag själv tycker mycket om. Den sjungs gärna vid begravningar, men också i juletid, och den har ett tryggt och trösterikt budskap.

‘Tidevarv komma,
tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.’

Oavsett hur du firar din jul så hoppas jag att den kan ge dig en stund av lugn och ro och eftertanke. Och att du kan ta fasta på det som ger dig glädje och hopp.

Låt oss alla skänka en tanke till dem som behöver det bäst, och ta hand om varandra – nu i jul och under året som kommer.

Tillsammans med min familj vill jag önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år 2023!

King Carl XVI Gustaf’s Christmas speech includes the war in Ukraine and his forthcoming Golden Jubilee. Photo: Sven-Åke Visén, SVT

English Translation

Dear Swedes, at home and abroad, all in Sweden

From Stockholm Castle to Ukraine is only a hundred miles as the crow flies.

Christmas is also celebrated there. But for many who live there, it is dark, cold and difficult. Parts of society’s infrastructure are knocked out. People have been killed, injured and subjected to terrible suffering.

The first time I was in Ukraine, it was still part of the Soviet Union. The Queen and I then visited Sofia Cathedral in Kyiv, where the Swedish princess Ingegerd is buried.

Ingegerd was the daughter of the Swedish king Olof Skötkonung in Sigtuna. She was married off to Grand Duke Yaroslav of Kyiv in 1019 and was later known as a saint, Saint Anna. She became a historical figure and is still today a link between our countries.

During a later visit to Ukraine, a state visit in 2008, we travelled to Gammalsvenskby, a small community in the southern part of the country.

Ever since the 18th century, the village has been home to Swedish descendants with roots from the then Swedish Dagö, in present-day Estonia. Through the centuries, they have endured severe trials: wars and forced displacements. Nevertheless, they have managed to preserve their Swedish traditions.

In the village church, we were greeted by a choir singing hymns in ancient Swedish, with texts and melodies that have been passed down from generation to generation. It is a strong memory, which I have carried with me ever since.

The Russian aggression against Ukraine has hit the village hard. The road I inaugurated at the state visit has been destroyed. Electricity, water and fuel are in short supply.

It feels heavy to think about this. Therefore, today I want to send a special greeting to the residents of Gammalsvenskby:

My thoughts and those of my family are with you – and with all your compatriots.

Before us now lies 2023. A special year, in more ways than one.

We are facing significant challenges as a country. This will affect many, especially those with small margins. And it will make demands on all of us. As citizens, and as fellow human beings.

At New Year, Sweden takes over the presidency of the EU’s Council of Ministers. An important and responsible task for our country.

Next year is also an anniversary year: On 6 June, it will be 500 years since Gustav Vasa was elected king. And in September, I myself have had the privilege of being Sweden’s head of state for 50 years. Yes, that’s a long time!

On the occasion of the anniversary, the Queen and I will visit all of Sweden’s counties. After almost half a century of travelling to different parts of our country, I know that each county has its own character, nature and history. It is a rich diversity, where each part contributes to building a whole. We look forward to these visits, and to meeting all of you, young and old, around the country.

My hope is that many of you will participate. 

Because this anniversary is about Sweden. About Sweden at the time.

Ever since I was a child playing with model trains, I have been fascinated by technological inventions and advances. It has always been natural for me to look ahead, towards the horizon.

During the 500 years that have passed since Gustav Vasa became king, our country has had an absolutely outstanding development. And during the half-century that I have been king, I have often been filled with pride when I have seen how Swedish ideas and innovations make life better for many people. Both here in Sweden and out in the world, where Swedish products often have a good reputation.

This positive development and progress is part of what we celebrate in 2023.

But, an anniversary can also be a good opportunity for reflection and gratitude.

The fields we harvest. The forests we build our houses from. The trees we get our Christmas apples from. For generations, people have planted and sown, taken care of forests and land – and passed it on to us to manage.

In the same way, you can look at art, language, and architecture. The technological and medical development. All that we can achieve today – perhaps even take for granted – is based on a foundation laid by others.

Today, on the morning of Christmas Day, Julotta was celebrated in hundreds of Swedish churches. The hymns sung there have been sung by many before us. They are part of our history and cultural heritage. Of what binds us together and which belongs to everyone in Sweden.

I, therefore, choose to end this Christmas greeting with a few lines from Härlig är jorden – a hymn that was sung during our visit to Gammalsvenskby, and which I myself like very much. It is often sung at funerals, but also at Christmas time, and it has a safe and comforting message.

Episodes come,
epochs disappear,
generations follow the course of generations.
Never is
the tone from heaven muted
in the soul’s joyful pilgrimage song.

Regardless of how you celebrate your Christmas, I hope it can give you a moment of peace and quiet and reflection. And that you can fast on what gives you joy and hope.

Let’s all give a thought to those who need it most, and take care of each other – this Christmas and in the year to come.

Together with my family, I want to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year 2023!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.