Queen Margrethe gave her traditional New Year’s Speech at 6.00 pm on Saturday, 31 December 2022 from Christian IX’s Palace at Amalienborg.

Video: YouTube/Danish Royal Court

The New Year’s Speech is traditionally broadcast live from the Queen’s Drawing Room on television, radio and the Internet, including YouTube.

Danish Version

Det er nytår igen. Overalt i verden fejres det – men ikke samtidig – ikke i dette øjeblik.

Netop nu festes der i Asien. Snart når årsskiftet også Europa og Danmark, og i nat stævner det videre mod vest med kurs mod Amerika. Cirklen bliver sluttet. Over hele verden er menneskers liv forbundne på godt og på ondt. Det har sjældent stået mere klart end i denne tid.

Den 24. februar blev Ukraine overfaldet. Det er oprørende at være vidne til det ukrainske folks lidelser. Heltemodigt kæmper de for deres frihed, det gør et stærkt indtryk på os alle.

Mange ukrainere er kommet til Danmark efter krigsudbruddet, og danskerne har taget godt imod dem. Mange har åbnet deres hjem, arbejdsplads, fodboldklub – og deres hjerter. Når vi hjælper hinanden, tænder vi lys i mørket. Det er det mindste vi kan gøre.

Mange af de flygtende er kvinder og børn. De er naturligvis dybt bekymrede for deres efterladte familiemedlemmer, men på trods af det, har rigtig mange et stærkt ønske om at forsørge sig selv og at skabe så normal en hverdag som muligt for børnene. Alle håber de naturligvis at kunne vende hjem så snart som muligt.

Min første nytårshilsen i aften går til ukrainerne i Danmark og til hele det ukrainske folk. Må denne frygtelige krig få en ende, og må jeres stolte og smukke land blomstre igen.

Krigen kaster lange skygger. Når både energipriserne, fødevarepriserne og huslejen stiger, hvordan skal man så få dagligdagen til at hænge sammen? Vi må alle tænke over, hvordan vi vil gribe problemerne an. For en del er det nok et spørgsmål om at finde den tykke sweater frem, men for rigtig mange giver det alvorlige problemer med økonomien.

Det minder om inflationen og energikriserne tilbage i 1970’erne. Ligesom dengang mærker også mange virksomheder presset. De hårde tider betød dengang, at man måtte gøre mange ting på nye måder, og man fik for en tid nye vaner; men man klarede skærene, og samfundet kom videre. Det gør vi også denne gang; vi må dog væbne os med tålmodighed og bistå hinanden.

I morgen, den 1. januar, er det 50 år siden, Danmark blev en del af EF det Europæiske Fællesskab. Sådan hed det europæiske samarbejde dengang.

Drømmen var et Europa, hvor fredelige aftaler skulle få handelen til at blomstre og krig og ødelæggelse være et overstået kapitel. Efter Berlinmurens fald syntes fremtiden endnu lysere, men krigene på Balkan i 1990’erne kastede på ny skygger over vore optimistiske forventninger. Nu er der igen krig i Europa, og vi mærker alle konsekvenserne. Men vore lande står sammen om at hjælpe ukrainerne i deres frihedskamp.

I denne tid påvirker begivenheder i udlandet os meget direkte. Men vi kan også påvirke, hvad der sker uden for vore grænser. 

I turbulente tider kan et lille land som Danmark spille en tydeligere rolle, end man skulle tro. Små lande er mindre prægede af særinteresser og kan derfor bedre argumentere for det, vi finder rigtigt og vigtigt. I september deltog Kronprinsparret i FN’s generalforsamling i New York. Her gav vi udtryk for, at Danmark er interesseret i at yde en særlig indsats for fred og sikkerhed ved på ny at indtage en plads i FN’s Sikkerhedsråd.

Det er forståeligt, at mange bekymrer sig for, hvordan verden kommer til at se ud – ikke mindst de unge, for fremtiden er deres.

For hver generation er verden ny. At forældre synes, at den næste generation er forkælet, er der ikke noget nyt i – ”Giv tid, jeres tur kommer også engang”- sådan har det vist lydt til alle tider.

Nu er det næsten som om rollerne er byttet om, nu er det de unge, der er forargede på forældregenerationen og stiller krav til dem.

Tonen kan nogle gange være skarp. Men det er naturligt, at de unge sætter spørgsmålstegn ved forældrenes måde at leve på. Det er også sundt. Det giver alle noget at tænke over.

Fylder det materielle for meget? Har vi trukket for store veksler på naturens ressourcer? Og hvad med klimaforandringerne? Det er ubehagelige spørgsmål. De er ubehagelige, fordi den unge generation i betydeligt omfang nok har ret!

Forskellen på unge og ældre behøver ikke at være en generationskløft. Den kan være en bro til ny erkendelse. Og husk, at man kan gå over broen i begge retninger.

Også de ældre generationer kan lære fra sig. Den erfaring, som de besidder, skal ikke kastes over bord. Så kan vi måske alle blive klogere på hinanden – og på livet!

Herhjemme bød dette år – 2022 – på store oplevelser i sportens tegn. Da Tour de France blev skudt i gang i Danmark, fulgte hele verden med. De danske ryttere gjorde indtryk. Det samme gjorde de danske tilskuere, unge som gamle. Sikke en folkefest med Dannebrogsflag og smil overalt!

Det hele kulminerede i Paris med Danmark på sejrsskamlen; en præstation, der vakte store følelser i danskernes hjerter.

Også i badminton og tennis har Danmark i år opnået enestående resultater på den internationale sportsscene. Tillykke!

Vi er stolte af vores elitesportsfolk og med god grund; men lad os ikke glemme de mange øvrige sportsudøvere i alle aldre, som har sporten som en vigtig del af deres liv. Nogle foretrækker at dyrke motion alene, mens mange dyrker idræt i den lokale klub eller forening, hvis eksistens er båret af et stort engagement hos ledere, trænere og mange frivillige. Det kræver vedholdenhed, gejst og hjerteblod. Mange timer går med planlægning og forberedelse, og når det hele bliver skudt i gang, er det den store forløsning. Hvert år stiller flere og flere op til Royal Run – det, der begyndte som en fejring af Kronprinsens 50-års fødselsdag, er nu blevet en gentagen begivenhed, der begejstrer folk i hele landet.  

En anden kilde til stolthed for os alle sammen og til inspiration – ikke mindst for unge forskere – er tildelingen af Nobelprisen i kemi til en dansk forsker. Tillykke med den fornemme pris!

I et år, hvor der er krig i Europa, skylder vi en særlig tak til dem, som passer på os – både herhjemme og mange steder rundt om i verden.

Alene i de baltiske lande fejrer hundredvis af danske soldater jul og nytår langt hjemmefra.

Mine varmeste nytårshilsner går til alle vore udsendte, hvor i verden de end er og til deres kære, for hvem savnet er ekstra stort i højtiden og her ved årsskiftet.

Jeg sender også mine hilsner og tanker til de danske i Sydslesvig. I urolige tider står vort grænseland som et lysende eksempel på, at forskellige sprog, kulturer og traditioner kan leve fredeligt side om side. Det kan både det danske og det tyske mindretal være stolte af. Jeg ønsker alle et godt nytår.

Den usikre situation i verden mærkes også i Nordatlanten og Arktis. Både på Færøerne og i Grønland følger man udviklingen med spænding, ligesom vi gør det her i Danmark. De demokratiske værdier og sammenholdet mellem vore folk står stærkt. Det er måske vigtigere end nogensinde.

Jeg sender mine varmeste nytårsønsker til alle på Færøerne og til alle i Grønland.

Mine nytårshilsener går også til alle danske i udlandet, som for kortere eller længere tid har deres virke under fremmede himmelstrøg. De holder trofast ved deres danske arv og danske værdier. Godt nytår til alle.

Det fylder mig med stor taknemmelighed, at så mange i årets løb har villet fejre mit regeringsjubilæum og har sluttet op om de begivenheder, som har udspillet sig. Tak for de mange hilsener, jeg har fået, tak for de glade smil, jeg har mødt overalt. Tak for den opslutning omkring vores land og for den kærlighed, der omslutter mig og min familie. Det er noget, der styrker os alle sammen både i det daglige, og når der opstår problemer.

For de fleste af os er familien noget af det vigtigste i vores liv. Vi følger hvordan vore børn udvikler sig, og hvordan de tager fat på tilværelsens udfordringer på hver deres måde. Vi glæder os, og vi bekymrer os, og vi vil så gerne, at det skal gå dem godt.

Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider. Vanskeligheder og uenighed kan opstå i enhver familie, også i min. Det har hele landet været vidne til.

At forholdet til Prins Joachim og Prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt.

Vi har nu haft en tid med mere ro og eftertanke, og jeg er sikker på, at familien sammen kan gå ind i det nye år med fortrøstning, forståelse og nyt mod.

Efter at coronaen har sluppet sit greb om samfundet, har Kronprinsparret på ny haft nok at gøre med et fuldt program. Det har de set frem til og kastet sig ud i med stort engagement.

Alle mine otte børnebørn er mig til stor glæde. Hvor er de blevet store, hvor tiden dog går! Til oktober fylder Prins Christian 18, det bliver en mærkedag, som vi alle ser frem til.

I aften er det nytårsaften. Et år er gået – et år med mange glædelige begivenheder, men også et år, der har været præget af spændinger, uro og økonomiske udfordringer.

Det er mit ønske og håb for det nye år, at mennesker igen kan leve i fred og fordragelighed, og at glæden ved tilværelsen igen får overtaget. Det skal vi alle sammen bidrage til.

GUD BEVARE DANMARK

English Version

It is New Year again. It is celebrated throughout the world – but not at the same time – not at this moment.

Right now, they are celebrating in Asia. Very soon the new year reaches Europe and Denmark, and tonight it continues its course towards America. It will come full circle. All over the world people’s lives are connected, for better or for worse. It has rarely been clearer than these days.

On 24 February, Ukraine was attacked. It is outrageous to witness the sufferings of the Ukrainian people. They are fighting heroically for their freedom. It makes a great impression on all of us.

Many Ukrainians have arrived in Denmark after the outbreak of the war, and the Danes have given them a warm welcome. Many have opened their home, workplace, football club – and their hearts. When we help each other, we bring light to darkness. It is the least we can do.

Many of the refugees are women and children. Naturally, they are deeply worried about family members left behind, but despite that, many of them have a strong wish to be able to provide for themselves and to establish the most normal everyday life possible for their children. Naturally, they all hope to be able to return home as soon as possible.

My first New Year greetings tonight go to the Ukrainians in Denmark and to the entire Ukrainian people. May this terrible war come to an end and may your proud and beautiful country flourish again.

The war is casting long shadows. When energy prices, food prices, and the rent increase, how are we then to make ends meet? We must all consider how to address the problems. For some it is probably a matter of putting on a thick sweater, but for many it means serious financial problems.

This brings back memories of the inflation and the energy crises of the 1970s. As was the case then, many companies feel under pressure. The hard times then meant that it was necessary to act and perform in new ways, and for a time new habits were adopted; but the hurdles were overcome, and society moved on. We will manage this time, too; but we must be prepared to exercise patience and assist each other.

Tomorrow on 1 January, it is 50 years ago that Denmark became part of the EC, The European Community. This was the name of the European cooperation at that time.

The dream was of a Europe where peaceful agreements would make trade flourish and where war and destruction would be a matter of the past. After the Fall of the Berlin Wall, the future looked even brighter, but the wars in the Balkans in the 1990s cast new shadows over our optimistic expectations. Now, once again, a war is raging in Europe, and we all feel the consequences. But our countries stand together in helping the Ukrainians in their fight for freedom.

These days, events abroad impact us very directly. But we can also impact what happens beyond our borders. 

In turbulent times, a small country like Denmark may play a more significant role than would appear at first sight. Small countries are less characterised by special interests and may therefore better present arguments for what we find right and important. In September, the Crown Prince and Crown Princess participated in the UN General Assembly in New York. There we stated that Denmark is interested in making a special contribution for peace and security by once again taking a seat in the UN Security Council.

It is understandable that many are concerned about what the world will look like in the future – not least young people, because the future is theirs.

Every generation sees the world as new. The fact that parents find the next generation spoilt is no novelty – “Take it easy. Your time will come” – that is probably what the young have been told throughout the ages.

Right now, it is almost as if the roles have been reversed: today it is young people who are indignant about their parents’ generation and make demands on them.

Sometimes the tone can be harsh. But it is only natural that the young are questioning their parents’ way of life. It is also healthy. It gives everyone food for thought.

Does material life play too large a role?  Have we overexploited the natural resources? And what about climate change? These are unpleasant questions. They are unpleasant because the younger generation to a large extent probably is right!

The difference between young and elderly people need not be a generational gap. It may act as a bridge to new insights. And bear in mind that it is possible to cross the bridge in both directions.

Also, the older generations have something to pass on. The experience they possess must not be thrown overboard.  Then perhaps we will all gain a better understanding of each other – and of life!

Here in Denmark, this year – 2022 – brought us great sporting events. When the signal was given for the start of the Tour de France in Denmark, the entire world watched it. The Danish cyclists made a good impression. So did the Danish spectators, young as well as old. What an expression of public rejoicing with Dannebrog flags and cheering crowds everywhere!

It all culminated in Paris with a Dane on the Tour podium; an achievement that filled Danish hearts with great emotions.

Denmark has also achieved outstanding results in badminton and tennis on the international sports scene. Congratulations!

We are proud of our elite athletes and rightly so; but let us not forget the many other sports people of all ages to whom sport is an important part of their lives. Some prefer to exercise alone whereas many practise athletics in the local club or association whose existence depends on deep involvement among sport leaders, coaches, and many volunteers. It takes perseverance, enthusiasm, and heart and soul.

Many hours are spent on planning and preparation, and once the starting signal is given, it is the release of powerful emotions. Every year more and more people join Royal Run – what started as a celebration of the Crown Prince’s 50th birthday has now become a recurrent event, which people feel enthusiastic about throughout the country.  

Another source of pride for us all and a source of inspiration – especially among young researchers – is the award of the Nobel Prize in chemistry to a Danish scientist. 

Congratulations on the prestigious award!

In a year when a war is raging in Europe, we owe a special gratitude to those who protect us – both at home in Denmark and in many places worldwide.

In the Baltic countries alone, hundreds of Danish soldiers celebrate Christmas and New Year far from home.

My warmest New Year greetings go to all those Denmark has posted abroad, wherever they are in the world, and to their loved ones, for whom their absence is particularly heartfelt during the holiday season and now at New Year.

I also send my greetings and thoughts to the Danes in South Schleswig. In times of unrest, our border country is an outstanding example of how different languages, cultures, and traditions can live peacefully side by side. Both the Danish and German minorities can take pride in this. I wish everybody a happy New Year.

The unstable global situation is also noticeable in the North Atlantic and the Arctic. Both in the Faroe Islands and in Greenland they follow the development in a state of suspense as we do here in Denmark. The democratic values and the cohesion of our people are strong. That is perhaps more important than ever.

I send my warmest New Year wishes to everybody in the Faroe Islands and to everybody in Greenland.

My New Year greetings also go to all Danes abroad who for short or lengthy periods of time perform their duties under distant skies. They stay faithful to their Danish heritage and Danish values. A happy New Year to everyone.

It fills me with a deep sense of gratitude that during the year so many have wished to celebrate the 50th anniversary of my accession to the throne and have supported the events that have taken place. Thank you for the many greetings I have received, thank you for the happy smiles I have met everywhere. Thank you for the support for our country and for the love that surrounds me and my family. This is something that gives all of us strength both in everyday life and when problems arise.

For most of us, our family is one of the most important things in life. We see how our children develop, and how they tackle life’s challenges each in their own way. We are happy for them, we worry about them, and we wish for them to do well.

I always feel great love for my entire family. Difficulties and misunderstandings may arise in any family, also in mine. The whole country has witnessed that.

That the relationship with Prince Joachim and Princess Marie has run into difficulties makes me sad.

We have now had a quieter period and time for reflection, and I am sure that our family can embark on the new year together with confidence, understanding, and new courage. 

After the coronavirus has released its grip on society, the Crown Prince and the Crown Princess have had plenty to do once again with a full programme. They have looked forward to this and have thrown themselves into the task with great enthusiasm.

All my eight grandchildren are a source of great joy to me. How they have grown, how time flies! Next October, Prince Christian will turn 18. It will be a special day, which we are all looking forward to.

Tonight is New Year’s Eve. A year has passed – a year with many joyful events, but also a year characterised by tensions, unrest, and economic challenges.

It is my wish and hope for the new year that people may live in peace and harmony again, and that the joy of life may prevail again. We must all contribute to that.

GOD BLESS DENMARK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.