King Carl XVI Gustaf of Sweden Photo: Thron Ullberg/The Royal Court of Sweden

I år firar H.M. Konungen 50 år på tronen. Med anledning av jubileet offentliggörs i dag ett nytt porträtt av Kungen. Fotografiet är taget av fotograf Thron Ullberg i Rikssalen på Kungl. Slottet i Stockholm. Det var i denna sal som Kungens trontillträdesceremoni ägde rum i september 1973 under vilken Kungen bland annat kungjorde sitt valspråk ”För Sverige – i tiden”.

I fotografiet är Kungen placerad bredvid den praktfulla silvertronen. Tronstolen var en gåva från riksrådet Magnus Gabriel De la Gardie till drottning Kristina i samband med hennes kröning i Storkyrkan i Stockholm 1650. I dag är silvertronen en symbol för den svenska monarkin och räknas till rikets värdighetstecken.

I porträttet bär Konungen amiralsuniform med samtliga svenska riddarordnars högsta värdigheter. Ytterst hänger Serafimerorden med kedja och därefter Svärdsorden, Nordstjärneorden samt Vasaorden i kedjor. Kring halsen bär Kungen Dannebrogsordens storkommendörstecken, en ordensvärdighet som endast tilldelas den danska monarkens närmaste anförvanter. Under ordenskedjorna skymtar även svenska och norska kungliga minnesmedaljer.
This year celebrates H.M. The king 50 years on the throne. On the occasion of the anniversary, a new portrait of the King is published today. The photograph was taken by photographer Thron Ullberg in the Rikssalen at King’s Hall. The palace in Stockholm. It was in this hall that the King’s enthronement ceremony took place in September 1973, during which the King, among other things, announced his election language “For Sweden at this time”.

In the photograph, the King is placed next to the magnificent silver throne. The throne was a gift from the Riksdag Magnus Gabriel De la Gardie to Queen Kristina in connection with her coronation in the Storkyrkan in Stockholm in 1650. Today, the silver throne is a symbol of the Swedish monarchy and is considered a sign of the kingdom’s dignity.

In the portrait, the King wears an admiral’s uniform with the highest dignities of all Swedish orders of knighthood. At the far end hangs the Order of the Seraphim with a chain and then the Order of the Sword, the Order of the North Star and the Order of Vasa in chains. Around his neck, the King wears the Grand Commander’s insignia of the Order of Dannebrog, an order which is only awarded to the Danish monarch’s closest relatives. Swedish and Norwegian royal commemorative medals are also visible under the chains of orders.
Photo: Thron Ullberg/The Royal Court of Sweden

Your comments are welcome. (Please note no offensive, abusive language and no spam. Those ones will be deleted.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.